تدوین آییننامه نحوه برخورد با بدهکاران تلفنی

Jahan e-Sanat - - News -

مع//اون وزیر ارتباطات با اش//اره به مصوبه جدید مجلس درخصوص برخورد با مشترکین دارای بدهیهای معوقه در انشعاب تلفن، گفت: آییننامه نحوه برخورد با بدهکاران تلفنی، برای ارائه به دولت، تدوین میشود.

مرتض//ی براری اظهار داش//ت: در هفتهای که گذش//ت نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبهای، به دولت اجازه دادند که تکلیف بدهیهای معوقه در انشعابات خدمات عمومی از جمله آب، برق، گاز و تلفن را مشخص کند. براین اساس موضوع تعیین تکلیف و مطالبه بدهیهای معوقه مشترکین دولت//ی و غیردولتی در حوزه تلفن ثابت، به وزارت ارتباطات محول شده است.

معاون دولت، مجلس و اس//تانهای وزیر ارتباطات گفت: برای تعیین وصولیهای مخابراتی و خطوطی که در اختیار سازمانهای دولتی اما دارای بدهیهای کالن معوقه هستند، کارگروه استانی تشکیل دادیم تا وضعیت مطالبات مشخص شود و بتوانیم بخش دولتی را مجاب کنیم که این بدهیها را به موقع پرداخت کنند.

براری با بیان اینکه این مصوبه شامل مشترکین غیردولتی بدهکار مخابرات هم میشود، ادامه داد: پیش از این کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبهای داشت که برمبنای آن به ش//رکت مخابرات ایران اجازه داده ش//ده بود در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی مشترک، سایر خطوط تلفن و موبایلی که به نام مشترک است مصادره شود اما هماکنون این مصوبه اجرا نمیشود.

وی افزود: هماکنون در حال تدوین آییننامهای هستیم که در آن مطابق قوانین مربوطه نحوه برخورد با بدهکاران دولتی و غیردولتی خطوط تلفن مشخص شود. این آییننامه باید به تایید هیات دولت برسد.

مع//اون وزیر ارتباطات تاکید کرد: این بدهی قابل وصول اس//ت اما نحوه دریافت و س//ازوکار آن از مشترکین بدهکار، باید مشخص شود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی الیحه »مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز« ماده سه این الیحه را با اصالحاتی به تصویب رس//اندند که این ماده ضوابط برخورد با مشترکین مجاز بخش غیردولتی را که از پرداخت بهای خدمات مصرفی خودداری کنند، تعیین میکند.

بر اساس این ماده »مشترکین مجاز انشعابهای یاد شده غیردولتی مکلفند، بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند، در غیر این صورت، پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده میشود خدمات برق، گاز، آب و فاضالب آنان توسط دستگاه ذیربط قطع میشود. همچنین بامشترکینمجازدولتیمطابققوانینمربوطهوآییننامههای این قانون عمل میشود.«

همچنین بر اساس تبصره این ماده »آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانههای نیرو، نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و با همکاری وزارت کشور تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.