بازسازی تصاویر مجرمان با تحلیل فعالیت مغز قربانیان

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- محققان الگوریتم رایانهای ساختهاند که میتواند به طور دقیق تصاویری را بازس//ازی کند. آنها معتقدند با این کار میتوان صورتهای مجرمان را بازسازی کرد.محققان توانستهاند یک الگوریتم رایانهای بسازند که به طور دقیق تصاویری را بازسازی کند. آنها این تصاویر را به میمونها نشان دادند و این الگوریتم توانست تصاویر را با اندازهگیری فعالیت مغز میمونها بازسازی کند. آنها معتقدند میتوان با استفاده از این یافته نوعی نرمافزار هوش مصنوعی س//اخت که به ماشین کمک میکند با تحلیل فعالیت مغز قربانیان جنایات، صورت مجرمان را بازسازی کند.

درهمین راستا محققان موسسه فناوری کالیفرنیا متوجه شدند برخی از سلولهای عصبی در مغز ویژگیهای خاص صورت را ردیابی میکنند تا تصویری از صورت مخاطب بسازند. این »سلولهای صورتساز« میتوانند با ترکیب اطالعات مربوط به هر س//لول، تعداد بیشماری تصویر از یک صورت بسازند.محققان این فرآیند را با ترکیب نورهای قرمز و آبی و سبز )به شیوههای مختلف و برای تولید رنگهای مختلف( مقایسه کردند.

دانشمندان در آزمایشات خود روی میمونها با رمزگشایی اطالعات موجود در هر سلول مغز آنها توانستند تصاویری بسازند که شباهت زیادی به تصویر از صورتی داشت که حیوان دیده بود. دوریس تاسو مولف ارشد این تحقیق میگوید: ما متوجه شدیم این کار بسیار ساده است.

محققان نخس//ت یک فضای 50 بعدی در رایانه ساختند که بتواند بخشها و ویژگیهای مختلف صورت را نشان دهد.سپس آنها 25 بعد را به ویژگیهایی مانند فاصله دو چشم یا عرض پیشانی اختصاص دادند و 25 بعد دیگر را به ویژگیهای ظاهری دیگر مانند رنگ پوست و بافت آن اختصاص دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.