9

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- یک روبات شطرنج باز با هوش مصنوعی و ذکاوت باالیی که دارد به ستاره نمایشگاه کامپیوتکس تایوان مبدل شده است.

نمایشگاه کامپیوتکس شاهد حضور انبوهی از شرکتهای نوپا و خالق فناوری است که در کنار شرکتهای بزرگ بینالمللی مهمترین یافتههای خود در حوزه فناوری اطالعات را به نمایش گذاشتهاند.

روبات ش//طرنج باز کامپیوتکس که ظاهری ش//بیه به انسان دارد از مهارت باالیی در اجرای این بازی برخوردار است و البته میتوان از آن برای پیشبرد امور دیگری مانند نگهداری از سالمندان و کودکان یا انجام وظایف متداول در خط تولید کارخانهها استفاده کرد.روبات یادشده میتواند تفاوت مهرههای کوچک بازی شطرنج با یکدیگر را درک کند، این اطالعات را به مغز خود منتقل کند و دستورات این بازی را با استفاده از هوش مصنوعی خود به اجرا گذارده و با حریفان تعامل کند.این روبات که توسط موسسه تحقیقات فناوری صنعتی تایوان تولید شده حتی میتواند درک کند چه مقدار قهوه در فنجان شما باقیمانده تا در صورت لزوم فنجان را مجددا از قهوه پر کند.استفاده حرفهای از روباتها در کشور تایوان روزبهروز در حال افزایش اس//ت و برخی بانکها و شرکتهای بیمه در این کشور از آنها برای تعامل با مشتریان خود استفاده میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.