تحقق 90 درصدي جذب منابع داخلي درسال 1395

Jahan e-Sanat - - News -

با توجه به حساسيت، اهميت و نقش سيستم حفاظت در برابر زنگ زدگي خطوطلولهگاز،نخستينمركزمديريتوكنترلخوردگيدرشركتگازاصفهان افتتاحشدوبهبهرهبرداريرسيد.مديرعاملشركتگازاصفهاندراينخصوص گفت: به منظور بررسي همهجانبه مشكالت سيستم حفاظت از زنگ، پايش خوردگي و كاهش هزينههاي ناشي از آن، كارگروه تخصصي حفاظت كاتدي در سال7831 باحضورنمايندگانيازواحدهايخدماتفنيومهندسي،بازرسي فني، بهرهبرداري و برنامهريزي، تشكيل شد و پس از بررسي نتايج حاصله طرح استقرارمركزمديريتوخوردگيدرسال4931 بهتصويبرسيد.

سيدمصطفي علوي بيان كرد: در ابتدا فاز مطالعاتي و شناسايي شركتهاي توليدكنندهلولهوتجهيزاتگازرسانيآغازشدودرپيآننخستينايستگاهكنترل و مانيتورينگ به صورت پايلوت در ايستگاه CPS نبويمنشدرسال9831 به مرحلهاجرادرآمدودرسال4931 پنجايستگاه CPS منطقه سميرم با توجه به دوري از مركز و صعبالعبور بودن مسير دسترسي به ايستگاه جهت پيادهسازي اين طرح انتخاب و در سال5931 اجرايي شد. وي افزود: همزمان با جانمايي ايستگاه و آغاز فاز مطالعاتي طرح، دو نرم افزار تخصصي مورد نياز نيز شناسايي شده كه در اين راستا نرم افزار حفاظت كاتدي به همراه ‪Data logger‬ در قالب پروژهايپژوهشيبهبهرهبرداريرسيد.

مديرعاملشركتفوالدسفيددشتچهارمحالوبختي//اريازپيشرفت15 درصدي واحد فوالدسازي اين طرح استاني خبر داد.

محمود اربابزاده با بيان اين مطلب گفت: عمليات احداث اين كارخانه با هدفاوليهتوليد008 هزارتنشمشاس//لبدرحالانجاماست.بهگفتهوي اينمجتمعدرسهفازشاملساختواحداحيايمس//تقيم،واحدفوالدسازيو واحد زيرساخت و جنبي و پشتيباني در نظر گرفته شده است.

ويادامهداد:ف//ازنخست)واح//داحيايمس//تقيم(ب//هعنواننخستين طرح از مجموع هفت طرح فوالد اس//تاني كش//ور در آبانماه سال گذشته به بهرهبرداري رس//يد كه تا ارديبهش//تماه 96 نيز بيش از 132 هزار تن آهن اس//فنجيتولي//دكردهاست.ف//ازدوماينمجتمع)واحدفوالدس//ازي(پس ازوقفهچندساله،باحمايتفوالدمباركهپسازبهرهبرداريواحداحيايمستقيم باجديتآغازشد.مديرعاملشركتفوالدسفيددشتچهارمحالوبختي//اري خاطرنشانكرد:ف//ازس//وماينشركت،شاملايجادواحدزيرس//اخت،جنبي وپش//تيبانياينش//ركتاس//تكهوظيفهتامينزيرس//اختهايموردنيازو احداثس//اختمانهايجنبيموردنيازواحداحياوفوالدسازيرابرعهدهداردكه برقوگازاينواحدهادرسال49 وآبموردنيازدرشهريورماه59 فراهمشد.

ارب//ابزادهتصريحك//رد:ب//اآغ//ازوتكمي//لسايرزيرساختها،باسكول 60 تني شركت نيز به بهرهبرداري رس//يد كه پ//س از راهاندازي آن، همه ورود و خروج مواد شركت از اين طريق انجام ميشود.

اولين جلس//ه ش//وراي فرهنگ//ي اداره كل راهداري و حملونقل جادهاي گيالن با حضور مديركل، معاونان، روساي ادارات كاال- مسافرام//ور اداري- فرمان//ده پايگاه مقاومت بس//يج و روابطعموم//ي اداره كل در دفت//ر مدي//ركل برگزار شد.

نازككار، مديركل راه//داري و حملونقل جادهاي استان و رييس شوراي فرهنگي اداره كل در اين نشست طي سخناني گفت: ما امنيت و آرامش امروزمان را مديون خون شهدا هستيم و بايد به آرمانهاي اين عزيزان كه همان حفظ ارزشها و شعائر نظام مقدس جمهوري اسالمي بوده پايبند باشيم.

وي اف//زود: ش//كلگيري ش//وراي فرهنگي در س//طح ادارات و تقس//يمبندي آن به زيرشاخههايي نظير اقامه نماز، امر به معروف و نهي از منكر، حقوق شهروندي و حجاب و عفاف نش//ان از اهميت اين مقوله به عنوان يك امر تاثيرگذار در س//طح جامعه بهويژه در محيطهاي اداري است.

مديركل راهداري و حملونقل جادهاي استان هدفگذاري و تدوين برنامههاي منسجم فرهنگي در طول سال را مورد تاكيد قرار داده و افزود: توسعه فضاي همدلي، صميميت و همكاري فيمابين كاركنان در محيط اداري و نيز رعايت حقوق شهروندي در ارتباط با ارباب رجوع و مخاطبين اداره كل مهمترين رسالت شكلگيري شوراي فرهنگي بوده و دستيابي به اين اهداف با برپايي جلسات منظم و پيگيري و تنظيم برنامهريزي مدون با لحاظ كردن مناسبتهاي ملي و مذهبي قابل دستيابي است.

مجي//د فاتحي مع//اون فرهنگي اجتماعي گردش//گري اين س//ازمان در جريان نشست مطبوعاتي نمايشگاه بينالمللي گردشگري و فرصتهاي سرمايهگذاري ايران )مناطق آزاد( كه در سالن كنفرانس شورايعالي مناطق آزاد در تهران برگزار ش//د با بي//ان اينكه تا پايان تابس//تان سالجاري خط پروازي ميان كشور اوكراين و فرودگاه س//ردار جنگل رش//ت با پرواز هفتگي برقرار ميشود اظهار داشت: در جريان س//فر هيات اقتصادي اين سازمان به رياست مسرور به جمهوري اوكراين و برگزاري نشس//تهاي تخصصي با مس//ووالن اوكرايني توافقات متعددي ميان طرفين صورت گرفت كه اين خط پروازي تجاري با مشاركت شركت هواپيمايي بخشخصوصي آن كشور برقرار ميشود.

وي با بيان اينكه نخستين نمايشگاه بينالمللي گردشگري و فرصتهاي سرمايهگذاري ايران با محوريت مناطق آزاد در منطقه آزاد انزلي در راس//تاي سياس//تهاي راهبردي اين س//ازمان در زمينه توس//عه مراودات گردش//گري با كش//ورهاي حاشيه درياي خزر برگ//زار ميش//ود، افزود: اين نمايش//گاه ميتواند به عنوان موتور محركه، روند توس//عه زمينههاي مختلف همكاري و افزايش مناسبات گردشگري با كشورهاي منطقه خزر را سرعت دهد.

براي تامين س//وخت دوم نيروگاههاي سيكل تركيبي اس//تان در زمان قطعي گاز از ابتداي سالجاري تاكنون مجموعا 87 ميليون و 66 هزار ليتر نفتگاز به نيروگاههاي سيكل تركيبي استان ارسال شده است.

ذخيرهسازي سوخت نيروگاههاي رشت و پره سر كه به دليل افت يا قطعي فشار گاز از نفتگاز به عنوان سوخت دوم استفاده ميكنند با تمهيدات شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيالن از ابتداي سال در حال انجام است.

از مجموع 87 ميليون و 66 هزار ليتر نفتگاز توزيع شده در استان، 60 ميليون و 552 هزار ليتر به نيروگاه سيكل تركيبي رشت و 26 ميليون و 514 هزار ليتر به نيروگاه پره س//ر ارس//ال شده است كه اين ميزان به ترتيب افزايش 1032 و 292 درصدي را نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان ميدهد

از ابت//داي س//ال تاكنون همچنين 852ميليون و 852 هزار ليت//ر انواع فرآوردههاي نفتي)بنزين، نفت سفيد و نفتگاز غيرنيروگاهي( در گيالن توزيع شده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزايش را نشان ميدهد.

از مجموع انواع فرآورده نفتي توزيع ش//ده در گيالن 176 ميليون و 116 هزار ليتر بنزين معمولي، 11 ميليون و 480 هزار ليتر بنزين سوپر، شش ميليون و 787 هزار ليتر نفت سفيد و 64 ميليون و 469 هزار ليتر نفتگاز غيرنيروگاهي است.

اولين جلسه شوراي فني اداره كل نوسازي م//دارس گيالن در س//ال69 باحضور مديركل برگزار ش//د. اولين جلسه شوراي فني در سال 96 با حضور مديركل، معاونان پشتيباني، فني، اجرايي و ساير كاركنان فني در سالن اجتماعات اين اداره كل برگزار شد.

مقدم مديركل نوسازي مدارس استان ضمن گراميدش//ت حماسه غرورآفرين س//وم خرداد و ياد و خاطره شهداي گرانقدر بيان كرد: شهدا جاودانه تاريخ هستند و در اذهان ما جاودان خواهند ماند. وي با اشاره به احداث مدارس زيبا در دو سال اخير افزود: بايد تالش كنيم بهترين مدرسه را براي آيندهسازان كشور بسازيم.

در ادامه هريك از معاونتهاي پشتيباني، فني و اجرايي موارد مختلف در حوزههاي خود را بيان كردند و پس از بيان نقطهنظرات توس//ط همكاران، موارد فني بررس//ي و در مورد اشكاالت تذكر داده شد.

سرپرس//ت معاونت طرحهاي توسعه برق شركت سهامي برق منطقهاي خوزستان گفت: معاونت طرحهاي توسعه برق موفق به جذب اعتبار منابع داخلي بيش از 90 درصد نسبت به اعتبار مصوب درسال 95 شده است.

مهدي ابوعليگل//هداري افزود: در موافقتنامه طرح انتقال نيرو كه هر ساله فيمابين شركت برق منطقهاي خوزستان و سازمان برنامه و بودجه كشور منعقد ميشود ميزان اعتبارات از مح//ل مناب//ع داخل//ي و عمومي قابل وصول هس//تند كه منابع داخلي بيش//ترين محل جذب اعتبار بوده و در اختيار شركتهاست.

وي اضافه كرد: درسال 95 منابع داخلي تعريف شده جهت شركت برق منطقهاي خوزستان بالغ بر 1164 ميليارد ريال مصوب شده بود كه با عملكردي بالغ بر 1046 ميليارد ريال موفق ش//ديم 90 درصد اعتبارات مصوب را جذب كنيم كه رشدي حدود 174 درصدي نسبت به ميزان جذب اعتبار در سال 94 را نشان ميدهد.

گلهداري تصريح كرد: ميزان اعتبار از محل منابع داخلي در سال 94 به مقدار 1509 ميليارد ريال بوده كه ميزان جذب در همين سال 604 ميليارد ريال يعني حدود 40 درصد را نشان ميدهد. وي ادامه داد: در موافقتنامه طرح انتقال نيرو سال 96 )سال اقتصاد مقاومتي- توليد و اشتغال( ميزان اعتبار منابع داخلي پيشبيني شده حدود 1063 ميليارد ريال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.