8 گام تا رفع بدمسکنی

Jahan e-Sanat - - News -

گروه مس/كن- جمعيت حاشيهنشين از 4/5 ميلي//ون نفر در دول//ت خاتمي به 10 تا 11 ميليون نفر در پايان دولتهاي نهم و دهم رسيده اس//ت. اگرچه از آن زمان تاكنون اين آمار باالتر نيز رفته اس//ت، با اين حال با توجه ب//ه اينكه در كش//وري با جمعيت 80 ميليون نفر زندگي ميكنيم، اينكه بيش از 12 درصد از افراد آن حاشيهنش//ين يا بدمس//كن باشند ميتواند به مثابه زنگ خطري از وضع نامساعد رفاه در كش//ور باشد؛ تا جايي كه رسيدگي به وضع حاشيهنش//ينان بايد يكي از اولويتهاي اصلي دولت باشد.

در حالي كه بيش از يك ميليون خانوار در كش//ور در اتاقهاي 12 متري و كمتر زندگي ميكنن//د، جمعيت افرادي ك//ه در بافتهاي ناكارآمد، فرس//وده و ناسالم يا حاشيه شهرها هستند از اين نيز بيشتر است و اين در مقابل تعداد خانههاي نوس//از مناطق شمال شهر كه روز به روز به تعدادشان افزوده ميشود ترازوي نامتعادلي از عرضه و تقاضا را به وجود ميآورد. به عبارت ديگر اگر قرار باشد وضعيت در آينده ني//ز به همي//ن صورت پيش ب//رود، به جرات ميتوان گفت قشر متوسط جامعه تا چند سال ديگر از بين خواهد رفت و جمعيت و شهرها به دو بخش فقير و غني تقسيم خواهند شد.

بر اي//ن اس//اس عب//اس آخون//دي، وزير راه و شهرس//ازي اع//الم ك//رده اس//ت: تعداد حاشيهنشينان براساس سند ملي توانمندسازي در اولين س//ند رسمي در دوره اصالحات 4/5 ميليون نفر برآورد شده بود. همين رقم در سال 92 بين 10 تا 11 ميليون نفر برآورد شد. همين ارقام در حاشيهنش//يني مشهد از 055هزار به يكميليون و 811هزار رش//د كرد. اين يعني رشدي بيش از صددرصد.

ب//ه گزارش ايس//نا در حال حاض//ر برآورد ميش//ود كه حدود 19 ميليون بدمس//كن در بافتهاي ناكارآمد مياني، فرس//وده، تاريخي و حاش//يه ش//هرها زندگي ميكنند كه از اين تعداد جمعيت حاشيهنش//ين 11 ميليون نفر اس//ت و وزارت راه و شهرسازي دولت يازدهم ميگويد مسكن مهر نهتنها نتوانست به معضل حاشيهنش//يني پاي//ان دهد بلكه اي//ن راهكار هيچ جذابيتي براي حاشيهنش//ينان نداشت و انتقال قابل توجه و قابل ذكري از حاش//يه به مسكن مهر صورت نگرفت. در جريان انتخابات رياس//تجمهوري ،1396 برخي كانديداها به مساله حاشيهنشيني اشاره كردند كه وزير راه و شهرسازي معتقد است اين افراد برنامه و دركي براي حل اين معضل نداشتند و صرفا به عنوان يك موضوع جذاب انتخاباتي و براي جلب آراي آنان اقدام به طرح موضوع كردند.

دولت تدبير و اميد شهريورماه سال 1393 سند ملي بازآفريني شهري را به تصويب رساند. بر اساس اين سند، ستاد بازآفريني شهري شكل گرفت و متعاقب آن، جلسههاي ستاد در تهران ب//ا حضور وزير راه و شهرس//ازي و نمايندگان بيش از 19 دس//تگاه اجراي//ي و همچنين در تمام استانها با حضور استاندار يا معاون وي و نمايندگان همين 19 دستگاه و به همين ترتيب در تمام شهرستانها تشكيل شد.

ركن اقدامات انجامشده، تقسيم سكونتگاهها ب//ه مح//الت مش//خص و در عي//ن ح//ال در ارتباط س//اختاري با مادرشهرهاست تا امكان ش//كلگيري حس همبس//تگي اجتماعي در س//طح كوچكترين واحد س//كونتگاهي بين اف//راد فراه//م آي//د و همچنين ام//كان ايجاد فضاه//اي عمومي چون مدرس//ه، خانه محله، بازار، مسجد، ورزش//گاه، درمانگاه و فضاهايي از اين دس//ت ك//ه امكان ايجاد پيوس//تگي و همبستگي اجتماعي را بين افراد شكل ميدهد، فراهم آيد. از س//وي ديگر حل مسايل حقوقي مالكيت بر اراضي و پشتيباني براي دسترسي افراد به تسهيالت بانكي، محور عملياتي ديگري است كه مورد توجه است. محور عمليات سوم، ايجاد تاسيسات زيربنايي و تنظيم شبكه معابر و اقدامات ديگري از اين دست است كه از حوصله اين يادداشت خارج است. در پايان تاكيد اين يادداشت بر اين نكته است كه راهكار اساسي حاشيهنش//يني در اي//ران فراخواني و انضمام اين خي//ل عظيم جمعيت و س//كونتگاهها به شهرهاس//ت به نحوي كه كسي خارج از متن باقي نماند. معاون وزير راه و شهرسازي درباره آخرين اقدامات دول//ت درخصوص بازآفريني ش//هري به ترسيم هشت گام براي اين منظور اش//اره كرد و گفت: تبيي//ن چارچوب نظري، تدوين اصول، مباني، سياستها و راهبردهاي بازآفريني ش//هري، تشكيل ش//بكه همكاري مشترك در سطح ملي، استاني و شهري، تدوين برنامه جامع بازآفريني شهري، ظرفيتسازي و نهادسازي، ابزارسازي، طرحريزي بازآفريني شهري، بازآفريني در عمل و گفتمانسازي اهم برنامههاي شركت عمران و بهسازي شهري را تشكيل ميدهد.

محمدس//عيد ايزدي اظهار كرد: در رويكرد نوين و با توجه به نقش دولت در اين فرآيند به عنوان سياستگذار، حمايتكننده و تسهيلگر، از تعري//ف و اج//راي پروژههاي بزرگمقياس، دولتمحور، بيتوجه به زمينه و ارزشهاي آن و با رويكرد كس//ب و كار به شدت پرهيز شده است. عليايحال براي ترغيب بخشخصوصي، ارائ//ه الگوهايي به جامعه مخاط//ب و اجراي تعهدات دولت در بخش زيرساخت و خدمات، مجموع//ه برنامهها و اقدامات اجرايي تعريف و عملياتي شدهاند.

وي ادامه داد: در اين ميان با توجه به ضرورت گس//ترش اقدامات و ايجاد جريانهاي خوديار، مبادرت به تعريف و اجراي پروژههاي خردمقياس با قابليت اجراي س//ريع، تاثيرگ//ذار بر محيط پيرامون بر اساس خواست و نياز ساكنان كرده و تالش شده است الگويي براي تداوم اين جريان توسط ساير نهادهاي ذي مدخل شود )پروژههاي محركتوسعه(.اجرايبيشاز972 پروژهتوسعه خدماتوارتقايزيرساختهايمحليبامشاركت دس//تگاههاي مختلف، خري//د و مرمت بيش از 120 س//اختمان ارزشمند به منظور حفاظت و بهرهبرداري مجدد، توسعه و ارتقاي قلمرو عمومي در مقياس محلي و شهري در شهرهاي گرگان، نايين، بيرجند، كاشان، بوشهر، يزد، شيراز، رشت، تبري//ز، اروميه ...و از جمله اقدامات و برنامههاي اجرايي بهشمار ميروند.

به گفته اي//زدي، توجه به موضوع كيفيت يكي از اهدافي اس//ت ك//ه در الگوهاي جديد اجراي//ي در مركز توجه قرار گرفته اس//ت. در چارچوب نظام بودجهري//زي اهرمي، دولت با اختص//اص مبلغي بالغ بر ش//ش هزار ميليارد ريال منابع در اجراي طرحها و برنامههاي خود طي سه س//ال گذشته توانسته مبلغي بالغ بر 110 هزار ميليارد ريال منابع بخشخصوصي، نهاده//اي عمومي و مردمي را بس//يج كند و به كار ببندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.