تسهيالت معوق بانكي به باالي 01درصد رسيد

Jahan e-Sanat - - News -

وزير راه و شهرس//ازي دولت يازدهم با بيان اينكه وجوه تسهيالت معوق و غيرجاري به باالي01درصد رسيده است، گفت: اين مساله حاكي از بيانضباطي گسترده در حوزه بانكي در دولت قبل است.

عب//اس آخوندي در جلس//ه با س//رمايهگذاران بخشخصوص//ي در بندر امامخميني)ره( با بيان اينكه متاس//فانه تس//هيالت بانكي يكي از بزرگترين مشكالت كالن اقتصاد كشور است، اظهار كرد: بيانضباطي مالي كه براي مدت طوالني در اقتصاد ايران حاكم بود قدرت وامدهي بانكها را كاهش داده است.

وي دولت قبل را مقصر ناكارآمدي سيستم بانكي كشور معرفي كرد و افزود: متاسفانهوجوهتسهيالتمعوقوغيرجاريبهباالي01 درصدرسيدهكهحاكي از بيانضباطي گسترده در حوزه بانكي در دولت قبل است.

وي با ابراز اينكه رفع اين مشكالت زمانبر است، تصريح كرد: تخفيفهاي غيربهينه، منابع بانكي ايران را قفل كرده و به همين دليل تمام تالش دولت ايجاد انضباط مالي و رفع اين موانع است.

وي با ابراز اميدواري براي اعالم آمادگي سرمايهگذاران بخشخصوصي نسبت به سرمايهگذاري در بنادر كشور نقبي هم به انتخابات رياستجمهوري زد و با بيان اينكه »پيام انتخابات رياستجمهوري اين دوره، »نه« به هرگونه تغيير و استمرار ثبات سياسي و اقتصادي است«، اظهار كرد: انتخاب مردم در اين دوره معنادار بود و نشان از تمايل مردم به ايجاد ثبات سياسي و عدم تغيير بود. تصور برخيها بر اين بود كه همزمان با ادامه رويكرد تغيير در برخي كشورها، در ايران هم اين تمايل وجود دارد اما مردم هوشيارانه نشان دادند كه با شعار تغيير كه در پي آن بيثباتي ميآيد مخالف هستند. انتخاب مردم نشان داد كه بهدنبال ثبات سياسي و اقتصادي هستند و اين انتخاب بزرگترين سرمايه براي بخشخصوصي است كه بدانند مردم بهدنبال تغيير نيستند.

وزير راه و شهرس//ازي يادآور ش//د: اگر تصميم ما بر اين است كه در پي آن ثبات بتوانيم سهمي از بازار بينالملل داشته باشيم بايد بهجايي برسيم كه روزي در چنين جلساتي از مليتهاي مختلف حضور داشته باشند و آن زمان است كه ميتوانيم ادعا كنيم وارد بازار بينالمللي شدهايم.

آخوندي همچنين با اظهار اينكه »الزم است بعد از سالها سهم خود را از بازار جهاني به دست آوريم«، گفت: بهدليل رويكردهاي ناقص تا حد زيادي از حملونقل دريايي در عرصه بينالملل جاماندهايم و در حال حاضر رقباي بسيار جدي داريم كه 30 سال گذشته خبري از آنها نبود.

آخوندي افزود: هدف فعلي دولت بازگشت به بازار جهاني و بازپسگيري سهم و ايران از حوزه بينالملل است، اين كار هم سهل ممتنع است، سهل ازاينجهت كه كش//ور بزرگي با موقعيت جغرافيايي مناس//ب هس//تيم كه ميتواند ما را صاحب س//هم بزرگي در حملونقل دريايي كند و ممتنع از اين جهت كه حجم س//رمايهگذاري رقبا بسيار باالست و آنها اتكا به خليج فارس را كاهش دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.