برگزاري كارگاه بهداشت و سالمت كاركنان در آبفاي روستايي كارون

Jahan e-Sanat - - News -

معاون فرهنگي اجتماعي گردشگري سازمان منطقه آزاد انزلي، مناطق آزاد كشور و به ويژه منطقه آزاد انزلي را از جمله مراكز گردشگرپذير و ارائهدهنده خدمت به گردشگران داخلي و خارجي معرفي كرد و گفت: طي چهار س//ال گذش//ته هدف اصلي اين سازمان توسعه صنعت گردشگري با تامين زيرساختهاي مختلف اين صنعت بوده و در همين زمينه نيز ميتوان به زيرساختهايي همچون ايجاد مراكز تفريحي دريايي، مجموعه باغ پرندگان، مجموعه ورزشهاي س//احلي كه در آن مسابقات ورزشي داخلي و بينالمللي برگزار شده، مركز همايشها و نمايشگاههاي منطقه و در نهايت آغاز ساخت اسكله مارينا در جوار مجتمع بندري كاسپين و بزرگترين آكواريوم ايران اشاره كرد.

دوره دوم آموزشي بهداشت با موضوع بهداشت و سالمت كاركنان در محيط كار در آبفاي روس//تايي شهرستان كارون برگزار شد.

سرپرس//ت امور آب و فاضالب روستايي شهرستان كارون گفت: اي//ن كارگاه آموزش//ي با حضور كارشناس//ان و كليه كاركنان و آبداران اين امور در محل مجتمع آبرساني شهداي جنگيه برگزار شد.

محمود آرياخاكي ادامه داد: عوامل زيانآور در محيط كار، معاينات طب كار و وسايل حفاظت فردي محور آموزشي در اين كارگاه بود.

وي يادآور ش//د: اين دومين دوره آموزشي براي كاركنان آبفاي روس//تايي شهرستان كارون بود كه پس از آن گواهي آموزشي از سوي مركز بهداشت صادر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.