رشد 10/5 درصدي تردد در راههاي كشور

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- معاون وزير راه و شهرسازي اعالم كرد: بررسي عملكرد تردد در راههاي كشور طي دو ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سالگذشته بهطورمتوسطرشد5/01 درصديراثبتكرد،درعينحالسهمفروردين بيش از ارديبهشت است.

داود كشاورزيان در جلسه سازمانهاي امدادي و خدماتي به منظور هماهنگي براي طرحهاي ويژه ترافيكي اظهار داشت: حجم قابل توجهي از سفرها را در ايام نوروزي داريم و بر اساس آمار دستگاههاي تردد شمار از 25 اسفند 95 تا 15 فروردين 96 رشد 10/3 درصدي تردد در كشور ثبت ش//د و برپايه آمار پزشكيقانوني در اين ايام، كاهش 7/7 درصدي تلفات را نسبت به سال قبل داشتيم.

رييس سازمان راهداري و حملونقل جادهاي افزود: هماهنگي الزم با تشكلهاي صنفي و شركتهاي حملونقل مسافري براي جابهجايي و تامين نيازهاي زائران شركتكننده در مراسم سالگرد ارتحال بنيانگذاري جمهوري اس//المي امامخميني)ره( انجام ش//ده و عملي//ات الزم براي ايمنسازي و آمادهسازي راههاي منتهي به حرم امام خميني )ره( صورت گرفته است.

ب//ه گفته اين مقام مس//وول، آمارها بيانگر كاه//ش ميزان تلفات انتقال مصدومان به مراكز درماني است و اين امر نشانه سرعت عمل واحدهاي امدادي در اين زمينه است؛ در حالي كه آمار توليد خودرو، ش//مارهگذاري و س//فرهاي هموطنان با خودروهاي شخصي افزايش فراواني دارد.

رييس س//ازمان مزبور يادآور ش//د: رش//د 12/1 درص//دي تردد در فروردينماهو9/9 درصديدرارديبهشتماهدرهمسنجيباسالگذشته حاصلشدودرواقعبهطورمتوسطدردوماههامسالنسبتبه59 نزديك به 10/5 درصد رشد تردد در كشور روي داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.