نمادهای بسته بانکی بورس و فرابورس زیر ذرهبین

Jahan e-Sanat - - News -

تعداد زیادی از نمادهای بانکی در بورس و فرابورس ایران متوقف هس//تند که میتوان از بارزترین آنها به نماد بانک صادرات در بورس و نماد بانک ایران زمین در فرابورس اشاره کرد.به گزارش ایسنا، در اواخر سال 1395 بود که نماد بانک ملت پس از شش ماه توقف بازگشایی شد. این سهم که در 27 تیرماه سال ،1395 241 تومان داد و س//تد میشد در روز بازگشایی آن در پنجم بهمنماه س//ال ،1395 با افت بیش از 37 درص//د از قیمت پایانی خود تنها 120 تومان معامله شد.همچنین نماد بانک تجارت که در 29 تیرماه سال 1395 ک//ه همزمان با برگزاری مجمع عمومی عادی س//االنه به منظور تصویب صورتهای مالی با قیمت 100 تومان متوقف شده بود پس از حدود هفت ماه در 13 بهمنماه س//ال 1395 ب//ا بیش از 33 درصد کاه//ش در قیمت پایانی تنها 66 تومان معامله ش//د و ام//روز نیز نماد این بان//ک به علت برگزاری مجمع عموم//ی عادی به طور فوقالع//اده به منظور انتخاب اعضای هی//ات مدیره متوقف اس//ت. این توقفهای طوالنی مدت باعث ش//د ن//ه تنها برای ماهها، دارایی س//هامداران خرد بلوکه شود، بلکه وضعیت نابسامان صورته//ای مالی آنها باعث ش//د پس از مدت زمان طوالنی قیمت سهمشان به شدت ریزش داشته باشد و س//هامداران این بانکها از هر دو سمت مورد ضرر و زیان واقع ش//وند. عالوه بر این نماد بانک صادرات ای//ران ک//ه از 29 تیرم//اه س//ال 1395 بابت مجمع عمومی عادی س//االنه به منظور تصویب صورتهای مالی متوقف ش//ده بود، همچنان روی تابلوی اصلی بورس نیامده و س//هامداران خرد آنها همچنان نگران آینده سرمایهگذاری خود هستند. همچنین نماد بانک پارسیان هم از 12 آبانماه سال گذشته به علت آنچه ابهام در ارائه اطالعات اعالم شده، روی تابلوی اصلی بورس متوقف اس//ت و امروز همچنان بعد از گذشت هفت ماه بازگشایی نشده است. بانک دی دیگر نماد متوقف در گروه بانکیهاست که از اواخر تیرماه سال گذش//ته معاملهگران نمیتوانند این س//هام را خرید و ف//روش کنند و این نم//اد روی تابلوی بازار عادی فراب//ورس همچنان متوقف اس//ت. از دیگر نمادهای بانکی که در فرابورس ایران معامله میشدند و امروز متوقف اس//ت میتوان به نمادهای بانک گردشگری، بانک س//رمایه، بانک ایران زمین، ش//رکت اعتباری ثامن و شرکت اعتباری کوثر مرکزی اشاره کرد. نماد بانک گردش//گری از اواخر مردادماه س//ال 1395 با توج//ه به اطالعات دریافتی مبنی بر تعدیل بااهمیت پیشبینی درآمد مالی هر سهم متوقف شد. همچنین شرکت اعتباری کوثر مرکزی در اواخر اسفندماه سال 1395 به علت آنچه در اطالعات ارائه شده بیان شد نمادش قابل معامله در فرابورس ایران نیست. اما در می//ان تعداد نمادهای بانکی که در بورس و فرابورس متوق//ف هس//تند نماد بانک ای//ران زمی//ن از اوایل سالهای 1394 تاکنون متوقف است. این بانک باید در رابطه با صورتهای مالی سالهای 1394 و 1395 شفافس//ازی کرده و صورتهای مالی میان دورهای خود را افش//ا کند. بانک سرمایه از سوم آبانماه سال 1395 و شرکت اعتباری ثامن از 19 خردادماه سال 1395 روی تابلوی بازار عادی فرابورس متوقفاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.