سود 812 ریالی »کپارس«

Jahan e-Sanat - - News -

کاش//ی پارس اطالع//ات و صورتهای مالی س//ال منته//ی به 30 اسفندماه 1395 را با سرمایه 87 میلیارد و 750 میلیون ریال، به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت کاشی پارس در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به 30 اس//فندماه ،1395 مبلغ 71 میلیارد و 221 میلیون ریال س//ود خالص شناسایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ 812 ریال س//ود اختصاص داد که نس//بت به دوره مشابه سال 94 معادل دو درصد کاهش نشان میدهد. »کپارس« سود انباشته پایان دوره را مبلغ 58 میلیارد و 401 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور میشود این شرکت در دوره منتهی به 29 اسفندماه ،1394 سود خالص را مبلغ 72 میلیارد و 841 میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را 830 ریال اعالم کرد. براساس این گزارش، شرکت کاشی پارس دالیل تغییرات واقعی دوره منتهی به 29 اسفند 1394 )حسابرسیشده( را نسبت به اطالعیه پیشین به شرح زیر اعالم کرد: تغییرات اعمالشده در تعدیالت سنواتی مربوط به بدهی حسابرسی تامین اجتماعی سالهای 91 تا 93 و حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده سالهای 92 تا 93 و همچنین ابالغ بدهی شهرداری الوند بابت بهره مالکانه کارخانه از بدو تاسیس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.