416 میلیاردریال،سودانباشتهداروسازیابوریحان

Jahan e-Sanat - - News -

داروسازیابوریحانصورتهایمالییکسالهمنتهیبه03 اسفندماه 95 را با سرمایه441 میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت داروسازی ابوریحان سال گذشته مبلغ دو هزار و هشت میلیارد و 740 میلیون ریال درآمد عملیاتی داش//ت. از درآمد این شرکت بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 918 میلیارد و 15 میلیون ریال رس//ید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی و هزینههای عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی مبلغ987 میلیاردو898 میلیونریالمحاسبهشد.ازسودعملیاتیدوره نیز هزینههای مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیرعملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص برابر 381 میلیارد و 952 میلیون ریال به دست آمد و بر این اساس به ازای هر سهم معادل دو هزار و 652 ریال سود شناسایی ش//د. به س//ود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 416 میلیارد و 162 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.