شفافسازی یک ساله »شسینا«

Jahan e-Sanat - - News -

صنایعشیمیاییسیناصورتهایمالییکسالهمنتهیبه03 اسفندماه 95 راباسرمایه03 میلیاردو317 میلیونریالبهصورتحسابرسینشده منتشرکرد.شرکتصنایعشیمیاییسیناسالگذشتهمبلغ772 میلیارد و 469 میلیون ریال درآمد عملیاتی داش//ت. از درآمد این شرکت بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 41 میلیارد و 213 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی و هزینههای عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی به مبلغ شش میلیارد و 46 میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینههای مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیرعملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص برابر پنج میلیارد و 852 میلیون ریال به دست آمد و بر ایناساسمبلغ191 ریالسودبهازایهرسهممحققشد.ازسودخالص دوره نیز زیان انباشته ابتدای سال کسر شد و در نهایت مبلغ115 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.