شفافسازی21 ماههعملکرد»حتوکا«

Jahan e-Sanat - - News -

حملونقلتوکااطالعاتوصورتهایمالی21 ماههسالمنتهیبه03 اسفندماه5931 راباسرمایه033 میلیاردریال،بهصورتحسابرسیشده منتشرکرد.شرکتحملونقلتوکادردوره21 ماههسالمالیمنتهیبه 30 اسفندماه ،1395 مبلغ 47 میلیارد و 411 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ 144 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال 94 معادل 60 درصد کاهش نشان میدهد. »حتوکا« سود انباشته پایان دوره را مبلغ 149 میلیارد و 440 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور میشود این شرکت در دوره منتهی به 30 اسفندماه ،1394 سود خالص را مبلغ 74 میلیارد و 124 میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را 360 ریال اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.