شفافسازی21 ماهه»کپشیر«

Jahan e-Sanat - - News -

پش//م شیش//ه ایران اطالعات و صورتهای مالی سال منتهی به 30 اسفندماه 1395 را با سرمایه 67 میلیارد و 140 میلیون ریال، به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت پشم شیشه ایران در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به 30 اسفندماه ،1395 مبلغ 33 میلیارد و 20 میلیون ریالسودخالصشناساییکردوبرایناساسبههرسهممبلغ294 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه سال 94 معادل 60 درصد کاهش نشان میدهد. »کپشیر« سود انباشته پایان دوره را مبلغ74 میلیارد و 485 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور میشود این شرکت در دوره منتهی به 29 اسفندماه ،1394 سود خالص را مبلغ 82 میلیارد و 148 میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را یک هزار و 224 ریال اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.