انتشارصورتهایمالیتلفیقی21 ماهه»اخابر«

Jahan e-Sanat - - News - شفافسازی

حامد سلطانینژاد با بیان اینکه با اجرای قیمت تضمینی از س//وی دولت توجه ویژهای به کیفیسازی و بازاری شدن محصوالت کش//اورزی شده اس//ت، ابراز داشت: این موضوع گامی مهم برای حرکت اقتصاد به سمت بازار مستمر و متشکل محصوالت کشاورزی است، تا بتوان به تدریج از حمایت خرید محصوالتبهسمتحمایتهایقیمتیبراساسقانونمصوب مجلس حرکت کرد. مدیرعامل ب//ورس کاالی ایران، حامد سلطانینژاد در گفتوگو با پایگاه اطالعرسانی بازار سرمایه )سنا(، اظهار داشت: سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کاال در راستای ماده 33 قانون افزایش وری محصوالت کشاورزی است که بر اساس آن حمایتهای بخش کشاورزی از خرید، جای خود را به سمت حمایتهای قیمتی میدهند؛ به عبارت دیگر، به جای خرید مستقیم گندم کشاورزان از سوی دولت، در چهار اس//تان کشور از طریق عرضه در بورس کاال حمایت میشوند. وی ادامه داد: این طرح به صورت آزمایشی در چهار استان کشور )اردبیل، زنجان، مرکزی و خراسان شمالی به عنوان اس//تانهای مطرح در تولید گندم( اجرا میشود و کشاورزان محصوالت خود را از طریق شرکت بازرگانی دولتی که مباشر طرح است، بر تابلوی بورس کاال درج میکنند و به فروش میرس//انند.این مقام مسوول در خصوص تعیین استانداردها و کیفیسازی محصول گندمکاران شرکتکننده در این طرح گفت: ارزیابیهای کیفی توس//ط بورس کاال با هم//کاری بازرگانی دولتی و وزارت جهادکش//اورزی نظارت میشود و استانداردها مواردی است که توسط وزارت جهاد برای گندمکاران این استانها اعالم میشود. در این فرآیند اگر قابلیت انبار برای دپوی گندم وجود داش//ته باشد، از آن استفاده میشود و در غیر این صورت، اجرای طرح از طریق عرضه فیزیکی انجام میشود. وی با اشاره به مزیتهای این طرح خاطرنشان کرد: تجربهای که در خصوص طرح آزمایشی ذرت و جو دامی در سال 94 داشتیم، نشان داد این طرح به ایجاد زمینه الزم برای پرداخت سریعتر مطالبات کشاورزان میانجامد؛ چرا که با اجرای این طرح، هنگامی که گندم در سیس//تم بازاری به فروش میرود طرف مقابل، دیگر دولت نیس//ت، بلکه خریدارانی هستند که این محصول را خرید و پول را پرداخت میکنند و پول س//ریعتر میتواند در موعد تس//ویهای که در بورس کاال مشخص شده است، به حساب کشاورزانواریزشود.سلطانینژاد،توسعهنظامانبارداریوتوجه به انبارهای استاندارد را یکی دیگر از مزایای این طرح خواند و ادامه داد: قیمت تضمینی گندم به کیفیت باالتر محصول نیز منجر میشود. سخنگوی بورس کاال شفافسازی قیمت را مزیت دیگر این طرح دانس//ت و تصریح کرد: خرید گندم به صورت قیمت تضمینی به بهینهسازی کشت محصول و همچنین به کشف قیمت محصول و بازاری شدن آن کمک میکن//د. وی در خصوص س//ازوکار این طرح عنوان کرد: با کم//ک وزارت جهاد کش//اورزی و ش//رکت بازرگانی دولتی س//امانهای طراحی شده است که اطالعات کشاورزان در آن ثبت میشود و پول فروش محصوالتشان مستقیم به حساب بانکی آنها واریز میشود. مدیرعامل بورس کاال ادامه داد: قیمت تضمینی از طرف دولت تعیین میشود و دولت قیمت حمایتی خریدگندمراحدودیکهزارو003 تومانتعیینکردهاست و اگر پایینتر از این قیمت گندم به فروش برود تفاوت آن هم به حساب کشاورزان واریز میشود.

اجرای طرح س//اماندهی سهام عدالت در پایان دوره ده س//اله اجرای این طرح بسیار ضروری بود. به گزارش ایلنا، خانی گفت: در طول دوره ده ساله اجرای طرح توزیع سهام عدالت و از سال 1384 تاکنون به دلیل سپری شدن یک دوره طوالنی برای ثبت نام مردم، ابهامات زیادی در کشور برای تمامی افراد پیرامون ابعاد مختلف طرح توزیع س//هام عدالت وجود داشت و سازمان خصوصیسازی و دولت همواره با سواالت عالقهمندان راجع به نتیجه سهامداری خود در این طرح روبهرو بودند و درعین حال مشموالن انبوهی از ابهامات و پرسشها را مطرح میکردند، لذا ضرورت داشت ب//ه این ابهامات پاس//خ قطعی داده ش//ود. بنابراین اجرای پروژه س//اماندهی سهام عدالت در قالب یکی از پروژههای اقتص//اد مقاومتی در س//ال 1395 و 1396 تعریف و ابالغ شد و این سازمان هم با حساسیت و دقت کامل و به نحو مطلوبی ساماندهی طرح را اجرا کرد به نحوی که با گذشت حدود یک س//ال از اجرای پروژه س//اماندهی سهام عدالت نه تنها عمده ابهامات فراوان مش//موالن پاس//خ داده شده و تعیین تکلیف پرس//شهای زیادی صورت پذیرفته بلکه با اعتماد قابل تحس//ینی مشموالن عزیز به این سازمان و استقبال مثالزدنی آنان در همکاری با سامانه تعاملی سهام عدالت، دورنمای روش//نی هم برای مرحله نهایی این طرح و آزادس//ازی سهام عدالت فراهم شده است. وی همچنین اظهار داشت: با راهاندازی سامانه سهام عدالت و گردآوری و به روزرسانی اطالعات هویتی و شبا بانکی بخش اعظمی از مشموالن، هماکنون سازمان خصوصیسازی نه تنها آمادگی توزیع سود در سالجاری را به دست آورده بلکه در صورت دریافت مجوزه//ای الزم از مراجع ذیصالح قانونی، امکان ورود به بورس داراییهای مشموالن در قالب صندوقهای بورسی هم فراهم است که امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد آزادسازی و معامله سهام عدالت در بورس هم باشیم. وی در خاتمه عنوان کرد: از تمامی مشموالن سهام عدالت درخواست میشود در مورد سواالت یا ابهامات خود راجع به سهام عدالت به سامانههای ارتباطی سازمان خصوصیسازی شامل سامانه سهام عدالت و پایگاه خبری این سامانه و تلفن پاسخگویی سهام عدالت به شماره 83338 و یا اعالم مراجع رسمی توجه کنند و به هیچ عنوان به شایعات یا مطالبی که هرازگاه با هدف گمراهی و سودجویی از مشموالن توسط برخی افراد با هدف سوءاستفادههای مختلف مطرح میشود توجه نکنند. افزون بر این، س//ود س//هام عدالت به صورت انفرادی به حساب شخص سهامدار واریز میشود، لذا برای هر نفر از اعضای خانوار باید یک شماره شبا که به نام شخص مش//مول باشد در سامانه ثبت شود. برای اخذ شماره شبا بانکی ضرورتی به افتتاح حساب جدید در بانکها نیست و حسابهای بانکی قبلی و موجود نیز امکان دریافت شماره شبا دارند. شبا بانکی متعلق به یک حساب بانکی مسدود مورد قبول واقع نخواهد شد. چنانچه مدت زیادی است که از وضعیت مس//دودی یا فعال بودن حساب خود بیاطالع هستید، الزم است قبل از کار با سامانه، وضعیت حساب را از بانک سوال کنید. شماره شبا متعلق به حساب مشترک اشخاص مورد تایید سامانه قرار نخواهد گرفت. شماره شبا حس//اب بانکی اشخاص حقوقی در سامانه سهام عدالت با تایید مواجه نخواهد شد.

مخاب//رات ایران اطالعات و صورتهای مالی تلفیقی س//ال منتهی به 30 اسفندماه 1395 را با سرمایه 55 هزار و 992 میلیارد ریال به صورت حسابرسیشده منتشر کرد. شرکت مخابرات ایران در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به 30 اسفندماه ،1395 مبلغ 29 هزار و 524 میلیارد و 902 میلیونریالسودخالصشناساییکردوبرایناساسبههرسهممبلغ725 ریالسوداختصاصدادکهنسبتبهدورهمشابهسال49 معادل83 درصد افزایش نشان میدهد. »اخابر« سود انباشته پایان دوره را مبلغ22 هزار 276و میلیارد و 680 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور میشود این شرکت در دوره منتهیبه03 اسفندماه4931،سودخالصرامبلغ12 هزارو163 میلیارد و 310 میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را 381 ریال اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.