ﺍﻭﺭآﺳیﺎ ﻣیﺪﺍﻥ ﺑﺎﺯی ﺑزﺭگ

تشدید دیپلماسی تجاری ایران برای حضور در شرق؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بازرگاني- پس از برجام، فصل جديدي در روابط ايران و روسيه آغاز شده و روابط دو كش//ور در تمام ابعاد سياسي، اقتص//ادي، تجاري، فرهنگ//ي، امنيتي و علميگسترشپيداكردهاست.همچنين از آغ//از كار دولت يازده//م در چارچوب برگزاريچنديندورنشستهايكميسيون مشترك همكاريهاي ايران و روسيه در تهرانومسكوبهرياستواعظيوالكساندر نوواك رييس روسي اين كميسيون، حوزه روابط اقتصادي و صنعتي بسيار گسترده ش//ده است كه شامل ساخت چهار واحد نيروگاهبخاردربندرعباس،دورآكتورجديد نيروگاهيدربوشهر،افزايشهمكاريهاي تجاري،برقيكردنخطراهآهنوهمچنين امض//اي قراردادهاي اقتصادي مختلف از جملهگذرگاهسبزگمركيميشود.

بر همين اس//اس برنامههاي همايش بينالملليسهروزهسنپترزبورگباحضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، معاون ام//ور بينالملل و بازرگان//ي وزارت نفت و س//فير جمهوري اس//المي ايران عصر پنجشنبه گشايش يافت. ديدار و مذاكره با مقامها و روساي هياتهاي كشورهاي مختلف و ط//رح ديدگاههاي ايران درباره محورهايمطرحدرنشستسنپترزبورگ ازديگربرنامههايكاريمقامهايجمهوري اسالمي در اين اجالس بود. همچنين در نشستاصلي،اجالستخصصيوهمچنين دهها پانل و كارگروه سنپترزبورگ، بيش از21 ه//زارنفرازجملهمقامهايارش//د كنوني و پيشين كش//ورها، سازمانهاي بينالملليوشخصيتهايمختلفشركت خواهند كرد كه بررس//ي مسايل مهم و چالشهاي بينالمللي از جمله اقتصادي و اجتماعي، اوضاع خاورميانه، بحرانهاي منطقهاي،آيندهجهانوروابطبينكشورها ازمحورهايايننشستهاستكهوالديمير پوتينرييسجمهورروسيهنيزدرآنحضور خواهديافت.

اين در حالي اس//ت كه در نشس//ت س//ازمان همكاري شانگهاي و چشمانداز مش//اركت بزرگ اورآسيايي كه در شهر سنپترزبورگ روسيه برگزار شد نيز چهار مولفه نگاه ايران به سازمان همكاريهاي شانگهاي اعالم شد كه بر اساس آن امنيت و صلح جهان، تجارت و بازار و حملونقل و ان//رژي از اولويتهاي مه//م ايران براي كس//ب عضويت دائمي در اين س//ازمان بهشمار ميرود. بررسيموافقتنامهاقتصادي بر همين اساس محمود واعظي، وزير ارتباطاتوفناورياطالعاتورييسايراني كميسيون مشترك همكاريهاي ايران و روسيهوورونيكانيكيشيناوزيرتجارتاين اتحاديه،ابعادمختلفموافقتنامههمكاري رابررسيكردند.دراينديداركهدرحاشيه نشستبينالمللياقتصاديسنپترزبورگ برگزارشد،واعظيگفت:پيشرفتمذاكرات مربوطبهانعقادقراردادتجارتآزادبااتحاديه اقتصادياورآسيا،رضايتبخشاست.

ويبامهمخواندنسرعتبخشيبيشتر به مذاكرات در اين زمينه، افزود: طرفين بايد انعطاف بيشتري نشان دهند تا زودتر به نتيجه برسيم چراكه آمادگي الزم را در اين باره داريم.

واعظي با اعالم دعوت از مقام اتحاديه اقتصادي اورآسيا براي سفر به ايران گفت: اراده الزم در دو طرف براي رس//يدن به تواف//ق وج//ود دارد و آمادهايم برنامه و جدول زمانبندي شده را جهت مذاكرات طراحي كنيم.

ويادامهداد:ايرانبا002 قلمكاالآغاز كردهاستوميتوانيمآنراافزايشبدهيم. طبق توافق قرار است پس از امضا سه سال تعرفه ترجيحي برقرار باش//د و سپس به سمت تجارت آزاد حركت كنيم.

پايان مذاك/رات تا پايان فصل تابستان

درادامهنيكيشينا،وزيرتجارتاتحاديه اقتصادي اورآسيا نيز در اين ديدار گفت: سران كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اورآسياازپيشرفتمذاكراتباايرانرضايت دارند و تاكيد كردهاند، گفت وگوها ادامه يابد. بنابراين اميدواريم در نشست بعدي روساي جمهور، متن پاياني براي بررسي ارائهشود.ويهمچنينباارزشمندخواندن نقشآفرينيمجتبيخسروتاجمعاونوزارت صنعت، معدن و تجارت در روند مذاكرات افزود: آمادهايم تا پايان فصل تابس//تان به مذاكرات پايان دهيم و خود براي رسيدن به اين هدف اقدام خواهم كرد.

وي افزود: موافقتنامه شامل سه بخش متن،بندهايمربوطبهكاالهايصنعتيو محصوالت كشاورزي است كه در بخش دوم حدود 99 درصد كار پيشرفت كرده است و نياز است نكتههاي ديگر در متن روشن شود.

مقاماتحاديهاقتصادياورآسياباحساس خواندن مباحث و موارد مطروحه در بخش كشاورزي گفت: پيشنهادهاي جديدي در اينحوزهداريمواعمالتعرفههايترجيحي برايبرخيمحصوالتكشاورزيايرانازآن جملهاست.

ايفاي نقش موثرتر در سازمان همكاريشانگهاي

در ادامه محمود واعظي، در نشس//ت س//ازمان همكاري شانگهاي و چشمانداز مش//اركت بزرگ اورآس//يايي در ش//هر سنپترزبورگ روسيه ش//ركت كرد. در ايننشستكهبهعنوانيكيازاصليترين برنامههاي همايش بينالمللي اقتصادي سنپترزبورگ با حضور ش//مار زيادي از مقامهاي س//ازمان همكاري ش//انگهاي، اتحاديهاقتصادياورآسيا،مقاماتكشورهاي عضو و مهدي س//نايي س//فير ايران در روسيه برگزار شد، افزون بر واعظي و رشيد عاليم//وف، دبيركل س//ازمان همكاري شانگهاي، شماري از مقامهاي ارشد اين سازمان و اتحاديه اقتصادي اورآسيا، وزرا، مقامها و روساي سازمانهاي اقتصادي و بانكي كشورهاي مختلف از جمله روسيه، بنگالدشوچينشركتداشتند.

ايران ب//ه عنوان عضو ناظر س//ازمان همكاري شانگهاي در حال مذاكره براي كس//ب عضويت دائمي است كه پس از امضا و اجراي برجام، رفع محدوديتها و تحريمهايشورايامنيت،امكانآنفراهم ش//ده است و روسيه نيز به عنوان يكي از اعضاي اصلي و تاثيرگذار هميشه بر لزوم حضور ايران در اين تش//كل تاكيد كرده استبهطوريكهسرگئيالوروفوزيرامور خارجهروسيهاولارديبهشتماهسالجاري اعالم كرد: ايران شرايط كامل عضويت در سازمان همكاري ش//انگهاي را دارد و در نوبت عضويت سازمان همكاري شانگهاي ق//رار دارد. براي رس//يدن ب//ه اين هدف نيز گفتوگوهاي زيادي انجام و موضوع تحريمهاي ضدايراني شوراي امنيت هم حل شده است و اكنون تهران با معيارهاي عضويتمطابقتدارد.

در همين راس//تا محم//ود واعظي در نشس//ت س//ازمان همكاري شانگهاي و چشمانداز مشاركت بزرگ اورآسيايي در شهر سنپترزبورگ روسيه، گفت: ايران در گذشته بخشي از راه ابريشم بود و امروز نيز ميتوانددرچارچوبراهگذرشمال-جنوب نقشموثرتريدرهمكاريهاايفاكند.

ويافزود:همكاريهايمنطقهاييكي از نيازهاي كنوني جهان است زيرا شرايط تغييركردهونيازمنديمصدايبلندتريبراي پيشبرداهدافداشتهباشيمكهاينرويكرد تامينكنندهاست.

وي دراين نشست تاكيد كرد: تجارت بدون امنيت ممكن نيس//ت و س//ازمان شانگهاي با امنيت مرزي شكل گرفت و به تجارت و اقتصاد گسترش پيدا كرد.

رييسكميسيونمشتركهمكاريهاي اي//ران و روس//يه ادامه داد: س//ازماني كه جمعيت كشورهاي عضو آن در آينده54 درص//د جمعيت جهان را در بر ميگيرد، براي صلح جهاني بس//يار مهم است و از س//وي ديگر، بايد براي توسعه تجارت به سازمانهايمنطقهايتوجهكرد.

وزيرارتباطاتادامهداد:سازمانهمكاري شانگهاي با حضور دو عضو شوراي امنيت سازمان ملل جايگاه مهمي دارد و در عرصه اقتصادينيزبازارمطلوبيايجادخواهدكرد و از تكامل نسبتا خوبي برخوردار است ولي نهادهاي داخلي نياز به زمان دارند. نگاهچهارسويهايران واعظيهمچنينباتشريحديدگاهايران گفت:ايرانازچهارمولفهبهاينسازماننگاه ميكند كه نخست امنيت و صلح جهان است. در شرايطي كه در مناطق مختلف جهانناامنيوجودداردباتعاملمنطقهاي ميتوانبهصلحبيشتريدستيافت.

وي گفت: تج//ارت و بازار نيز دومين موضوع//ي اس//ت كه فرص//ت خوبي در مجموعه شانگهاي وجود دارد و ايران هم ميتوان//دبايكبازار08 ميليونيدراين عرصههمكاريكند.

وزير ارتباطات ادامه داد: سومين مولفه حمل و نقل است. ايران در گذشته بخشي از راه ابريش//م بود و امروز نيز ميتواند در چارچوب راهگذر ش//مال-جنوب نقش موثرتري ايفا كند و در همين چارچوب، راه آهن خود را به تركمنستان و كشورهاي هم سود )چند جمهوري سابق شوروي( متص//ل كرديم و از س//وي ديگر در حال حركت به س//مت اتصال ب//ه جمهوري آذربايجانهستيم.

واعظي اظهار كرد: انرژي مولفه چهارم نگاه ايران به سازمان شانگهاي است كه در اين چارچوب هم كشورهاي توليدكننده و هم مصرفكننده در اين تشكل منطقهاي عضويت دارند و اگر ش//انگهاي بتواند به خودكفايي همكاري برسد، فرصتي موثر براي اعضا خواهد بود.

در ادامه نيز ورونيكا نيكيش//ينا وزير تجارت اتحاديه اقتصادي اورآسيا گزارشي از مذاك//رات خ//ود با واعظ//ي با موضوع موافقتنامه همكاري اقتصادي با ايران را كه در حال تدوين و رسيدن به مراحل نهايي است، ارائه كرد.

توافق براي توسعه همكاريها با اسلوونی

همچني//ن در ادامه مذاكرات محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و زدراوكوپاچيولشيكوزيرتوسعهاقتصاديو فناورياسلوونيكهدرسنپترزبورگروسيه برگزار شد، براي توسعه همكاريهاي دو كشور در عرصههاي گوناگون توافق شد.

در اين ديدار كه در حاش//يه نشست بينالمللي اقتصادي س//نپترزبورگ در روس//يه برگزار شد، وزير ارتباطات گفت: سفر موفقيتآميز رييسجمهور اسلووني ب//ه ايران، افتتاح س//فارتخانه در تهران و آغاز كار سفير به برنامهريزي براي تشكيل كميسيونمشتركهمكاريهامنجرشده استوشايدتابستاننخستيننشستآن را برگزار كنيم.

واعظي همچنين با اشاره به تفاهمنامه امضا شده بين دو كشور در حوزه ارتباطات گفت:اينسندميتواندهمكاريهايايران و اسلووني را در زمينه آيسيتي دگرگون كند، زيرا فرصت همكاري در اين بخش زياد است. وي با اشاره به رايزني دو كشور و همچنين پيشبيني و برنامه ريزي براي هم//كاري در زمينههاي ارتباطات و نيرو تاكيد كرد: مصمم هستيم توافقهاي بين ايران و اسلووني را اجرا كنيم.

همچنين پاچيولشيك، وزير توسعه اقتصادي و فناوري اس//لووني نيز در اين ديدارگفت:س//ال6102 ارزشمبادالت بين دو كش//ور 40 درصد افزايش يافت، البته توان اقتصادي ايران بسيار باالست كه ميتوانيمبازهمهمكاريهارادراينعرصه افزايشدهيم.

وي در ادامه نيز با نويدبخش خواندن گشايش س//فارت اسلووني در ايران براي افزاي//ش ه//ر چه بيش//تر همكاريهاي اقتصادي،گامبعديراايجادراهكارفاينانس بهعامليتگرونسكابانكازطرفاينكشور اعالم كرد.

پاچيولش//يك همچني//ن بر اهميت ترانزيت برق از طريق اتحاديه اروپا و تركيه، مزيتهايبندرگاهكوپربهعنوانكوتاهترين مس//ير تجاري به شرق و مركز اروپا براي ايران، همكاريهاي فناورانه و حملونقل به عنوان زمينههاي پردستاورد در توسعه روابط دو كشور اشاره كرد.

گفتنياستسازمانهمكاريشانگهاي بهعنوانيكسازمانبيندولتيمنطقهاي براي همكاريهاي چندجانبه امنيتي و اقتصادي س//ال 1385 تاسيس شد. اين س//ازمان شامل چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان در برگيرنده معادل 30 ميليون و 189 هزار كيلومتر مربع مساحت، سهپنجم گستره آسياوحدوديكميلياردو005 ميليون نفرجمعيت)نزديكبه52 درصدجمعيت كره زمين( است.

ب//ا توجه ب//ه برنامه عضوي//ت هند و پاكستان، اين سازمان با افزايش جمعيت به س//ه ميليارد نفر و پهنه سرزميني به 35 ميليونو279 هزاركيلومترمربعبه يكي از بزرگترين قدرتهاي منطقهاي جهان تبديل ميشود كه منافع دوجانبه و چندجانبه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي اعضا و شركاي اقتصادي غيرعضودارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.