ايران، بازار جذاب برای تولیدكنندگان خارجي

Jahan e-Sanat - - News -

بهعقيدهكارشناسان،عدمسياستگذاري درس//ت از س//وي وزارت صنعت در مورد صنعت لوازمخانگي باعث ش//د سرمايهها به صورت نامناس//ب به سمت بخشهاي مختلفاينصنعتهدايتشودودرنتيجه در حال حاضر با مشكل ظرفيت غيرفعال كارخانهها روبهرو باش//يم. در همين راستا عضوانجمنلوازمخانگيبابياناينكهدرحال حاضرنيميازظرفيتصنعتلوازمخانگي غيرفعالاست،گفت:طبقبرنامهريزيوزارت صنعت،مجوزپروژههايغيرفعاللوازمخانگي كه سه سال از صدور مجوزشان ميگذرد، باطلخواهدشد.

محمدرضا فريوري اظهار داش//ت: در جلسهاي كه با مس//ووالن وزارت صنعت داشتيم،مقررشدمجوزپروژههاييكهطي سه سال گذشته اقدامي براي فعال شدن آنهانشده،باطلشود.ويتصريحكرد:براي حدود007 پروژهلوازمخانگيمجوزصادر شدهكهبخشيازآنهاهنوزتكميلنشدهاند وعملياتاجراييبخشيديگرنيزهنوزآغاز نشده است. در چنين شرايطي، در بخش لوازمخانگي7 ميليارد دالر سرمايهگذاري ش//ده كه با توجه به غيرفعال بودن برخي بخشها، قسمتي از اين سرمايهها معطل مانده است. فريوري اظهار داشت: بازار داخل جاذبهزياديبرايبرندهايخارجيداردكه محصوالتشانرابهراحتيبهصورترسمي يا قاچاق در بازارهاي ايران عرضه ميكنند و به همين دليل تمايلي به مش//اركت با توليدكنندگانايرانيندارند.

وي ادامه داد: با وجود تاكيد مسووالن دولتي بر لزوم همكاري شركتهاي داخلي با برندهاي خارجي براي توليد لوازمخانگي، فقط يك يا دو توليدكننده داخلي موفق به توليدمشتركبابرندهايخارجيشدهاندو حضورشركتهايخارجيدرصنعتايران گسترده نبوده است. فريوري همچنين در مورد اقداماتي كه دولت دوازدهم بايد براي بهبود وضعيت صنعت كشور انجام دهد، گفت:كاهشسودسپردههايبانكيمعادل بانرختورموهمچنينكاهشسودتسهيالت برايتامينسرمايهدرگردشصنايعازجمله الزاماتاينبخشاست.

عضو انجم//ن لوازمخانگي تاكيد كرد: فشار مالياتي بايد از شركتهاي توليدي و صنعتي و حتي واحدهاي توزيعي برداشته ش//ود تا چ//رخ اقتصاد در اي//ن بخش به حركتدرآيد.

وي جلوگي//ري از واردات بيروي//ه لوازمخانگ//ي، اعمال تعرفهه//اي وارداتي متناس//ب با ظرفيتهاي توليد كش//ور و جلوگيري از قاچاق لوازمخانگي را از ديگر راهكارهايبهبودوضعيتصنعتلوازمخانگي دانستوبهفارسگفت:سيستمگمركيبايد شفافوكنترلشدهباشدتاجلويقاچاقيا كماظهاريگرفتهشود.

ويتاكيدكرد:همچنينبهشرطيبايد به شركتهاي خارجي اجازه حضور در بازار ايران داده شود كه با توليدكنندگان داخلي مشاركت داشته باشند و باعث انتقال دانش فنيبهصنعتگرانايرانيشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.