از كاهش قاچاق مطمئن نیستم

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- در حالي كه اخيرا سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اعالم كرد ارزش ورودي و خروجي كاالهاي قاچاق به كشور از سال 92 تا 95 از 25 ميليارددالربا05 درصدكاهشبه5/21 ميليارددالررسيدهاست،رييساتاق اصناف ايران با بيان اينكه اطميناني به كاهش آمار قاچاق ندارم، گفت: بدون حمايت از توليد داخلي، افزايش كيفيت توليدات داخلي و عزم مردم در نخريدن كاالي قاچاق نميتوان با واردات كاالهاي قاچاق مبارزه كرد. علي فاضلي با تاكيد بر اينكه عزم دولت نسبت به گذشته در برخورد با قاچاق بيشتر شده، افزود: هنوز متوجهنشدهامكهمتوليبرخوردباقاچاقچهكسياست.ويبابياناينكهقاچاق در اقتصاد ما نهادينه شده است، بيان كرد: اگرچه اقدامات مختلفي در مبارزه با قاچاق در بخشهاي مختلف انجامشده اما قاچاق كماثر نشده است. رييس اتاق اصناف ايران گفت: اگرچه مشتريمداري يكي از ابزارهاي مبارزه با قاچاق كاالست اما با توجه به اينكه در حوزههاي مختلف نتوانستهايم سليقه مشتري را به سمت مصرف كاالهاي داخلي جلب كنيم، قاچاق رشد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.