صنايع لبني دبه كردند

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاهخبرنگاران-باوجودتخصيصمشوقهايصادراتيبهكارخانههاي صادركننده لبنيات تاكنون نرخ شير خام تغييري نكرده است و در حال حاضر حداقلنرخهركيلوشيرخامهزارو05 وحداكثرهزارو002 توماناست.اين در حالي است كه دبير انجمن صنايع لبني بر اين عقيده است كه با توجه به مازاد توليد و دپوي شيرخشك در انبارهاي كارخانههاي لبني، افزايش قيمت خريد شير خام از دامداران منطقي نيست. رضا باكري در اين خصوص بيان كرد: با توجه به آنكه از مجموع 500 كارخانه لبني تنها 15 كارخانه مشمول دريافت مشوق صادراتي هستند، از اين رو اين امر نميتواند نقش اساسي در افزايش قيمت نرخ ش//ير خام داش//ته باشد. اين در حالي است كه به عقيده من، افزايش و كاهش نرخ شير خام تنها در گرو عرضه و تقاضاي بازار است. وي با اشاره به اينكه اجراي نرخ مصوب 1440 تومان از سوي كارخانههاي لبني وجود ندارد، بيان كرد: با توجه به اينكه قيمت كاال تابع عرضه و تقاضا و رقابت بنگاههاس//ت، از اين رو با توليد و فرآوري بيش از تقاضا، نميتوان قيمت را افزايش داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.