هدفمندي زنجیره تامین با سامانه شناسه كاال

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا-بهعقيدهبرخيمسووالن،سامانهشناسهكاالكهسهشنبههفتهپيش رونمايي شد، نهتنها زنجيره تامين كاال را طوالني نميكند بلكه آن را هدفمند ميسازد. در همين رابطه مديركل امور خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: كد رهگيري و شناس//ه كاال به تجارت رسمي كشور هويت ميبخشد تا بتوانيم كاالهاي قاچاق را از رسمي تشخيص دهيم. به گفته عباس تابش، از آنجايي كه پايه و اساس اين سامانه بر آيتي )فناوري اطالعات( استوار است، شناسهها در بدو ورود كاال به كشور يا توليد محصوالت درج خواهند شد. وي با تاكيد بر اينكه با سيستم طراحي شده واسطهها و دالالن امكان ورود ندارند و نگراني از حضور آنان نداريم، تصريح كرد: هر يك از توليدكنندگان از شناسه توليد برخوردار ميشوند و دست كم در يكي از 10 زيرسامانه طراحي شده، احراز صالحيتهاي افراد به انجام ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.