راهكار مجلس براي كاهش قیمت برنج

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- به دنبال اختالف قيمت قابل توجه برنج ايراني از شمال تا محل عرضه در كالنشهرها، نايبرييس كميسيون كشاورزي مجلس گفت: طبق بررس//يهايي كه به عمل آورديم، هر كيلو برنج مرغوب ايراني بر سر مزرعه زير 10 هزار تومان از كش//اورز خريداري ميشود اما از گوشه و كنار متوجه ميشويمتاكيلويي61 هزارتوماندرسطحپايتختبهفروشميرسد.جالل محمودزاده با اشاره به اينكه متاسفانه در بسياري از بخشها به دليل نقص در زنجيره توليد تا مصرف دالالن سود زيادي را به جيب ميزنند، تصريح كرد: ميتوان بر اساس يك راهكار ساده سازمان تعاون روستايي، برنج را هم مانند ميوه و شير از كشاورزان با قيمتي مشخص خريداري كند و به دست مصرف كننده برساند كه با اين كار قيمت برنج بسيار پايينتر از آن چيزي خواهد بود كه اكنون در بازار فروخته ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.