سقوط نفت به زير 50 دالر

Jahan e-Sanat - - News -

گروه انرژي- در حالي كه بزرگترين كارتل نفتي جهان مدتهاس//ت ت//الش ميكند، بازار نف//ت كه روزهاي س//ختي را طي ميكند،احيا كند تصميم جديد دونالد ترامپ مبني بر خروج اياالت متحده آمريكا از پيمان زيس//تمحيطي پاريس موجب شد تا قيمت نفت به زير 50 دالر سقوط كند.

از زم//ان روي كار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمريكا، خبرهاي پياپي درباره مواضع جنجالي او نس//بت به محيط زيست و گمانهزنيها براي آزادس//ازي صنعت نف//ت و گاز اياالت متحده از قيود، هرازگاهي بازار جهاني نفت را تحتتاثير قرار داده است اما اينبار با رسيدن خبر خروج آمريكا از پيمان پاريس، قيمت دو شاخص نفتي از صبح جمعه سقوط آزاد جديدي را آغاز كرده است.

خروج آمريكا از معاهده اقليمي پاريس به اين معني است كه شركتهاي نفتي ميتوانند بدون هيچ محدوديتي نفتخام را استخراج كرده و در بازار عرضه كنند. باوجود اينكه هنوز اين افزايش عرضه نفت خام صورت نگرفته است، پيشبيني اين مس//اله باعث شده قيمت نفتخام در حال حاضر كاهش يابد.

قيمت هر بشكه نفت برنت روز جمعه با 1/7 درصد، معادل 80 س//نت كاهش ب//ه 49 دالر و 75 س//نت رس//يد. قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييتآمريكانيزبا78 سنت،معادل1/18 درصد كاهش به 47 دالر و 46 سنت رسيد.

بازاره//اي كااليي با نگران//ي اخبار مربوط به خروج آمريكا از توافق جهاني زيس//تمحيطي 2015 را دنب//ال ميكنن//د. اين اق//دام يكي از وعدهه//اي انتخاباتي دونالد ترامپ بود اما انتقاد متحدان آمريكا را برانگيخته است.

جفريهالي، تحليلگر ارشد بازار در موسسه اوآندا گفت: »اين خروج ممكن اس//ت منجر به آزادي فعاليتهاي حفاري براي همه در آمريكا شود و ديگر امضاكنندگان اين پيمان هم تعهدات خود را ناديده بگيرند.«

وي افزود: »نتيجه اين خروج ميتواند موجب افزايشنقشآمريكادربخشعرضهبازارنفتشود و اوپك را با دشواري مواجه سازد؛ سناريويي كه به سود قيمت نفت نخواهد بود.«

افزاي//ش تولي//د نفت آمري//كا هماكنون نيز موجب بياثر شدن تالشهاي اوپك براي مهار مازاد عرضه در بازار و كاهش حجم ذخاير جهاني نفت شده است.

ريزش قيمتها در حال حاضر چالش ديگري ب//راي كش//ورهاي توليدكننده نفت اس//ت كه اخيرا مانع توليد بيش//تر نفت ب//راي عرضه به بازار شدهاند.

در سال 2014 وقتي كه آمريكا نفت شيل را توسعهميداد،قيمتنفتهنوزاز001 دالردرهر بشكه سقوط نكرده بود. اما حاال اوپك استراتژي متفاوت//ي در توليد آغاز كرده كه برمبناي آن از عرضهنفتبهبازارجلوگيريميشودتاقيمتهاي باال بهدس//ت آيد. علي النعيمي وزير سابق نفت عربس//تان سعودي و عضو سابق اوپك در فوريه 2016 گفته بود كه خيلي از توليدكنندهها نياز دارند قيمتها ريزش نكند تا از بين نروند.

13 عض//و اوپك اخيرا گردهم آمدند تا براي سقوطقيمتنفتدربازارهايجهانيچارهانديشي كنند؛نشستيكهبهتمديدتصميمقبليمبنيبر ادامه توقف توليد منجر شد.

اوپك و برخ//ي ديگر از توليدكنندگان نفت از جمله روسيه در وين توافق كردند كه قرارداد كاهشتوليدرابهمدت9ماهديگريعنيتاپايان مارس 2018 تمديد كنند.

آركادي دووركوويچ، معاون نخستوزير روسيه گفت، فكر نميكند كه اگر قيمتها پايينتر بيايد، توافق كاهش توليد ممكن است تغيير كند.

ايگور سچين، مديرعامل شركت روسنفت نيز گفته كه بازار به ثبات نميرسد مگر اينكه همه توليدكنندگان توليد خود را كاهش دهند. سناريوهايقيمتنفت درهمينحالبحثهايمختلفيبرسرقيمت نفت تا سال 2020 مطرح است. برخي معتقدند كه قيمت نفت به طور ناگهاني افزايش مييابد اما برخي ديگر ميگويند اتفاق عجيبي در بازار نخواهد افتاد.

پ//س از تمدي//د برنامه كاه//ش توليد نفت سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( اين اجماع وجود دارد كه قيمت نفت در سال 2017 در حدود 50 تا 60 دالر باقي خواهد ماند. اما با نزديكشدنبهسال8102توافقيبرسرقيمت وجود ندارد و هنوز مش//خص نيست چه بر سر قيمت نفت خواهد آمد.

يك گزينه اين اس//ت كه كاهش چشمگير هزينههاي باالدستي از سه سال پيش تا كنون، ب//ذر كمبود عرض//ه را در حوالي س//ال 2020 خواهد كاش//ت. آژانس بينالمللي انرژي يكي از س//ازمانهايي است كه چنين پيشبيني كرده. اين آژانس بارها تكرار كرده است كه اكتشافهاي جديد نفتي به كمترين ميزان خود در 70 سال گذشتهرسيدهاند.كاهشسرمايهگذاريباالدستي در كنار كاهش طبيعي توليد از ميادين متعارف نفتي موجب خواهد شد كه قيمت نفت تا دو سال آينده به مرز 80 دالر براي هر بشكه برسد.

دومين سناريوي باقي ماندن قيمت نفت در س//طوح پايين براي مدت طوالني است. برخي معتقدن//د اوج مص//رف نفت نزديك اس//ت كه آن اس//تفاده از انرژيهاي جايگزين نفت است. اين دس//ته معتقدند كاربرد خودروهاي برقي و خودران موجب ش//ده است به اوج مصرف نفت نزديك ش//ويم و اينكه مصرف نفت ديگر از اين باالتر نميرود بنابراين قيمتها افزايش نمييابند. براساساينسناريوقيمتنفتتاسال0302به 25 دالر براي هر بشكه كاهش خواهد يافت. اين قيمت به معني توقف توليد نفت شيل، آبهاي عميق و ساير نفتهاي غيرمتعارف است.

آنهاي//ي كه چني//ن س//ناريوي تراژيكي را نميبينند، معتقدند عرضه نفت تاثير بسزايي در بازار دارد. براساس اين سناريو، پيشرفت فناوري و كاهش قيمت توليد نفت به ويژه در نفت شيل موجب خواهد شد كه قيمت نفت در سالهاي آينده چندان رشد نكند. موسسه مورگان استنلي به تازگي پيشبيني قيمت نفت برنت براي سال 2020 را از 70 تا 75 دالر به 60 دالر كاهش داد. اينبهآنمعنياستكهمنابععرضهنفت)همانند شيلاويل(برقيمتنفتتاثيرخواهدداشتكهدر اينميانتوليدنفتشيليكيازمهمترينداليلي است كه موجب خواهد شد قيمت نفت در دو تا سه سال آينده رشد چشمگيري نداشته باشد.

بنابراين در يكس//و اين عقي//ده وجود دارد كه قيم//ت كنوني پايين نف//ت موجب كمبود عرضه در آينده خواهد شد و اين موجب افزايش بيرويه قيمت ميشود و در سوي ديگر اين باور وجود دارد كه شرايط بازار با قبل متفاوت است و با آمدن ش//يلاويل به بازار قيمت نفت تا سال 2020 كمتر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.