اما و اگرهاي بانك تخصصي پتروشيمي

Jahan e-Sanat - - News -

در حال//ي كه دس//تاندركاران صنعت پتروشيمي، تاسيس بانك تخصصي را راهحلي براي مشكالت بانكي فع//االن اين حوزه ميدانند، كارشناسان بانكي معتقدند تاسيس چنين بانكي گرهي از مش//كل باز نخواهد كرد.

ب//ه گزارش مهر، ايده تاس//يس بانك تخصصي پتروشيمي سهشنبه گذش//ته در نشس//ت كميس//يون صنايع مجلس با مرضيه شاهدايي، مديرعامل ش//ركت مل//ي صنايع پتروش//يمي مط//رح ش//د. در اين جلس//ه تاس//يس بانك تخصصي صنعت پتروش//يمي بهعنوان يكي از راهكارهاي ش//ركت ملي صنايع پتروشيمي به منظور توسعه صنايع پاييندستي عنوان شد.

در همي//ن ارتباط س//يدحميد حسيني، عضو هيات مديره اتحاديه صادركنن//دگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي با تاكيد بر اينكه وجود يك بانك تخصصي در زمينه صنعت نف//ت و بخشهاي مختلف آن احساس ميشود، گفت: تاسيس بان//ك اختصاصي در پتروش//يمي پيرو طرح تاس//يس بانك نفت در گذشته مطرح شده است. در تمام دنيا بانكها در نقش پشتوانه مالي تج//ار و صادركنن//دگان و فعاالن اقتص//ادي عمل ميكنند تا به اين ترتيب ريس//ك خريد محصول يا س//رمايهگذاري تا حدي پوش//ش داده شود.

وي ادام//ه داد: مزيت تش//كيل بانكهاي تخصصي در اين است كه اين بانكها قادرند با دقت به بررسي پروژههاي موجود پرداخته و براساس اولويت تخصيص منابع دهند.

به گفته حس//يني، تجربه نشان داده است كه بانكهاي غيرتخصصي مثل ملت يا صادرات تجربه موفقي در زمين//ه صنعت نفت نداش//ته و متضرر ش//دهاند. بنابراين تا زماني ك//ه بانك تخصص//ي در اين حوزه ايجاد نش//ود، اين دست مشكالت وجود خواهد داشت.

در حال//ي او ب//ه ل//زوم وج//ود بانكهاي تخصصي معتقد اس//ت كه سيدبهاءالدين حسينيهاشمي، كارشناس پولي و مالي در گفتوگو با مهر ميگويد: تاسيس بانكهاي اينچنين//ي )بان//ك تخصص//ي پتروش//يمي( در هيچ ج//اي دنيا مرس//وم نيس//ت و اگر قرار باش//د مش//كالت بانكي در نظ//ام بانكي كش//وري وج//ود داش//ته باش//د، دامن بانكه//اي اختصاصي را نيز ميگيرد.

وي ادام//ه داد: ب//ا توج//ه ب//ه اينك//ه فعاليت بانكهاي تخصصي انحص//اري اس//ت، ممكن اس//ت خدماتش//ان محدود شود. ضمن اينكه شركتها را نميتوان مجبور به س//رمايهگذاري در ي//ك بانك خاص كرد و ممكن است مشكالت متعددي در زمينه بانكداري براي اين بانكها ايجاد شود.

به گفته حسينيهاشمي، مشكل اصلي صنعت پتروش//يمي، فقدان گواهي مبدا اس//ت كه به اس//تناد آن بت//وان گفت محصول موردنظر در ايران توليد شده است. بنابراين انتظار ميرود با تالش وزارت اقتصاد و وزارت نفت اين مشكل به بهترين شكل ممكن حل شود.

در جلس//ه سهش//نبه گذش//ته كميسيونصنايعمجلسبامديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، موارد مختلفي مطرح ش//د. س//عيد باستاني،سخنگويكميسيونصنايع و معادن مجلس ش//وراي اس//المي در تشريح موارد مطروحه در جلسه يادشده گفته بود: تسهيل در فرآيند تامي//ن مواد اوليه، كم//ك به ايجاد كنسرسيوم صادراتي براي حضور در نمايشگاههاي بينالمللي، ايجاد بانك تخصصي صنعت پتروشيمي، معرفي زنجيره ارزش كامل به سرمايهگذاران، مش//اركت س//رمايهگذاران خارجي و ش//ركتهاي معتبر پتروشيمي از جمله راهكارهاي شركت ملي صنايع پتروشيمي به منظور توسعه صنايع پاييندستي پتروشيمي است.

نياز به تاس//يس بانك تخصصي پتروش//يمي از آنجا مطرح شد كه انجمن صنفي صنعت پتروش//يمي ايران اواخر فروردينماه در نامهاي خطاب به معاون اول رييسجمهور رسما از ايجاد مشكالت عديده براي شركتهاي پتروشيمي داخلي در خصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشي از آن ابراز نگراني كرد.

در اين نامه بر صادرات 40 درصد از محصوالت پتروش//يمي ايران به كشور چين تاكيد شده است كه در ماههاي اخير بنا به داليل مختلف از جمله تغيير مقررات داخلي كش//ور چين ناشي از فش//ارهاي عربستان و آمريكا، مش//كالت عديدهاي براي ش//ركتهاي پتروش//يمي داخل//ي درخصوص ص//ادرات محصوالت و انتقال پول ناش//ي از آن ايجاد شده استكهميتوانداثراتجبرانناپذيري را بر ش//ركتهاي داخلي و بازار ارز و اقتصاد ايران بگذارد.

در اي//ن نامه تصريح ش//ده بود: بر اين اس//اس از ابت//داي ماه مي سال 2017 اقدامات محدودكننده جديت//ري ب//ر واردات محصوالت پتروش//يمي از اي//ران و م//راودات مالي با شركتهاي ايراني در حوزه ام//ور گمركي و بازرگان//ي به اجرا گذاش//ته خواهد ش//د كه ميتواند اين مشكالت را اضافه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.