مشاركت ايران و روسيه در ساخت كارخانه

Jahan e-Sanat - - News - دیدگاه

ش//ركت گازپروم روسيه قصد دارد قراردادي با ش//ركت مل//ي نفت ايران براي ساخت يك كارخانه گاز مايع به امضا برساند. اين كارخانه از گاز طبيعي تولي//د ايران در مي//دان پارسجنوبي استفاده خواهد كرد و محصول نهايي به كش//ورهاي هند، كامبوج و الئوس صادر خواهد شد.

اميد ش//كري، كارش//ناس مسايل ان//رژي در اينباره گفت: در ش//رايطي كه ايران قصد دارد مناقصههايي براي احداث كارخانهه//اي كوچك LNG برگزار كند، ش//ركت گازپروم با انعقاد چنين ق//راردادي با ايران از ش//ركاي اروپايي خود سبقت گرفته است.

او افزود: »زمينه براي اجراي تعدادي از پروژهه//اي مهم دوجانبه به ويژه در بخش انرژي در جريان س//فر حس//ن روحاني به مسكو در ماه مارس فراهم شد. شركتهاي اروپايي و روسي آماده پايان انتخابات رياست جمهوري ايران و اجراي قراردادها هستند اما گازپروم همه مذاكرات را با وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران در مورد احداث كارخانه LNG انجام داده و از همه آنها جلوتر است.«

به گزارش تسنيم، شكري ادامه داد: »اكنون كه دولت جديد در تهران روي كار است، روسيه احتماال موقعيت خود در بخش گاز اي//ران را تقويت خواهد ك//رد و امضاي يك موافقتنامه مرتبط گام رو به جلوي بزرگي در اين مس//ير خواهد بود.

ب//ا توجه به افزايش مصرف LNG دركشورپرجمعيتيمانندهند،ساخت يك كارخانه LNG كامال داراي توجيه است و ش//ركتهاي روس ميتوانند كمك بزرگي به اين كار كنند.

ميتواني//م با انعقاد ي//ك قرارداد سرمايهگذاري مشترك )بين گازپروم و شركت ملي نفت ايران( براي احداث ي//ك كارخانه LNG اقدام و س//پس گاز فشردهش//ده را ب//ه الئوس و هند صادر كنيم.«

نيكوالي كوژانوف، كارشناس امور ايران در سنپترزبورگ روسيه با اشاره بهمشكالتساختيككارخانه LNG در اي//ران گفت: »در م//ورد پروژههاي گازي صادراتمح//ور در اي//ران ترديد دارم. يكي از مش//كالت اين است كه اي//ران بي//ش از ميزان تولي//دش گاز مصرف ميكند و من فكر نميكنم به اين زوديها گاز كافي براي فروش به خارج وجود داشته باشد. مشكل ديگر اين است كه تكنولوژي توليد LNG در روسيه همچنان در مرحله توسعه قرار دارد و اين كشور نميتواند به دليل تحريمه//ا اين تكنول//وژي را از خارج خريداري كند. همچنان معتقد نيستم كه چنين پ//روژهاي بتواند حداقل در مقطع فعلي در ايران اجرايي شود.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.