افزايش صادرات نفت ايران به كشورهاي آسيايي

Jahan e-Sanat - - News -

صادرات نفت ايران در ماه آوريل به چهار مش//تري بزرگ نفتي آسيايي خود بيش از 20 درصد افزايش يافت.

به گزارش رويترز، چهار مشتري بزرگ نفتي آسيايي ايران، واردات نفت خود از ايران را در ماه آوريل در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن 23 درصد افزايش دادند.

در همين حال بر اس//اس آم//ار رديابي تانكرهاي نفتي رويترز، صادرات نفت ايران به چين، هند، كرهجنوبي و ژاپن در ماه آوريل به يك ميليون و 600 هزار بشكه در روز رسيد.

طبق اطالعات منتشر شده از سوي وزارت بازرگاني ژاپن، اين كشور در ماه آوريل امس//ال روزانه 41 هزار و 401 بش//كه نفت از ايران وارد ميكرد كه دو برابر سال گذشته بود.

در دوره يادش//ده، چين 641 هزار و 84 بش//كه در روز، هند 535 هزار و 100 بش//كه در روز و كرهجنوبي 403 هزار و 700 بش//كه در روز نفت از ايران وارد كردند.

همچنين بيش//ترين س//هم صادرات نفت ايران به كش//ورهاي آسيايي اختصاص دارد و تاكنون بيش//تر ذخاير نفت ايران هم كه در دوران قبل از تحريم ذخيره شده بود به فروش رسيده است.

بر همين اس//اس، ايران در س//الجاري ميالدي به دنبال افزايش توليد و ني//ز امضاي قراردادهاي نفتي با ش//ركتهاي ب//زرگ از قبيل »توتال« و »لوك اويل« است.

برپايه اين گزارش، صادرات نفت ايران در چهار ماه نخس//ت سالجاري ميالدي به چهار مش//تري بزرگ آس//يايي خود يك ميلي//ون و 800 هزار بشكه در روز رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن 40 درصد افزايش نشان ميدهد.

ضمن اينكه وزارت اقتصاد ژاپن آماري را در مورد واردات نفت اين كشور از ايران منتش//ر كرد كه نشان ميدهد در ماه آوريل صادرات نفت ايران به ژاپن 41 هزار و 401 بشكه در روز رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشد بيش از دو برابري برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.