گازپروم رقيب شل شد

Jahan e-Sanat - - News -

وزير نفت از امضاي توافقنامه اوليه توسعه سه ميدان گازي ايران شامل كيش، پارس شمالي و فرزاد B با شركت گازپروم روسيه خبر داد.

بيژن زنگنه، وزير نفت در گفتوگو با انرژينيوز از امضاي توافقنامه اوليه توسعه سه ميدان گازي ايران با شركت گازپروم روسيه خبر داد و گفت: اين توافقنامه با گازپروم براي مطالعه و توسعه سه ميدان گازي فرزاد B، پارس شمالي و كيش امضا شده است.

اين توافق درحالي با گازپروم روس//يه به عنوان بزرگترين ش//ركت توليدكننده گاز جهان امضا شده كه اخيرا و در حاشيه برگزاري نشست 172 اوپك، زنگنه وزير نفت با الكس//ي ميلر، مديرعامل گازپروم روسيه ديدار و گفتوگو كرده است.

از س//وي ديگر آذرماه س//ال گذش//ته تفاهمنامهاي بين علي كاردر، مديرعامل شركت ملي نفت ايران و هانس نايكمپ، معاون شركت شل با محور انجام مطالعات توسعه سه ميدان نفتي و گازي از جمله ميدان گازي كيش امضا شد و عمال با امضاي توافقنامه مشابه با روسها، گازپروم رقيب شل در توسعه ميدان گازي كيش شده است.

ش//ركت ملي نفت ايران تاكنون با چهار ش//ركت روس//ي لوك اويل ب//راي ميدانه//اي نفتي آب تيمور و منص//وري، زاروبژنفت براي آبان و پايدار غرب، تاتنفت براي ميدان دهلران و شادگان و گازپرومنفت براي چشمهخوش و چنگوله تفاهمنامه (MOU) امضا كرده كه يك ركورد جديد امضاي تفاهمنامه همكاري نفتي و گازي با يك كشور در پسابرجام به شمار ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.