آخرين اخبار از تكميل خطوط انتقال گاز سراسري

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت ملي گاز ايران در مورد تكميل خطوط انتقال گاز سراسري توضيحاتي ارائه كرد.

حميدرضا عراقي در گفتوگو با ايسنا ضمن بيان اينكه پيمانكار دو قسمت از خط انتقال گاز نهم سراسري انتخاب شده است، اظهار كرد: اين خط از نظر تامين پايدار ضرورتي ندارد اما اگر قرار باشد ميزان صادرات گاز به تركيه افزايش پيدا كند تكميل اين خط براي پايداري اهميت بسياري دارد. خط نهم از عس//لويه تا آستارا كشيده شده و فعال براي دو قسمت آنكه شامل 120 كيلومتر ميشود، پيمانكار انتخاب شده است.

وي با اش//اره به برنامه ششم توسعه تصريح كرد: طبق برنامه ششم توس//عه ايران بايد روزانه 200 ميليون مترمكعب صادرات داشته باشد. كش//ورهاي هدف براي صادرات گاز تركيه، كش//ورهاي جنوب، بغداد، پاكستان ...و هستند.

مديرعامل شركت ملي گاز ايران در ادامه درمورد خط انتقال گاز يازدهم سراس//ري توضيح داد: فرآيند ساخت خط يازدهم هنوز آغاز نشده و تا خط نهم تكميل نشود خط يازدهم ساخته نميشود. البته طراحي خط يازدهم آغاز ش//ده و يكس//ال طول ميكشد تا تحويل پيمانكار داده ش//ود. اين خط اواخر س//ال 1397 يا اوايل 1398 به پيمانكار تحويل داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.