تولیدساالنه03 میلیونتنپسماندصنعتی

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا - مدیرکل دفت//ر آب و خاک س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت با اشاره به تولید س//االنه 30 میلیون تن پس//ماند صنعتی در کشور، روند مدیریت این پسماند را تشریح کرد و گفت: از این میزان، هشت میلیون تن »پسماند ویژه صنعتی« است.

جواد سروش با بیان اینکه پسماندهای صنعتی، باقیمانده صنایع و معادن و کلیه واحدهایی است که با مواد شیمیایی کار میکنند، افزود: ب//ا توجه به اینکه ایران کش//وری اس//ت که صنایع پتروشیمی، صنای//ع پاالیش//گاهی و صنای//ع مربوط ب//ه فلزات بس//یاری دارد و تعداد صنایع وابس//ته و نیروگاه//ی در آن باالس//ت بنابراین میزان پس//ماند صنعتی آن نیز باالست. در میان پس//ماندهای صنعتی، بخش//ی از پس//ماندها به عنوان پسماند ویژه تلقی میش//وند. بر اس//اس تعاریف موجود این پسماندها احتمال سمی بودن، بیماریزایی، خورندگی و اشتعالزایی دارند که حملونقل برونمرزی پس//ماندهای ویژه صنعتی بر اساس قانون، تحت کنترل کنوانس//یون بازل )معاه//دهای در زمینه کنترل حملونقل برونمرزی پسماندهای زیانبار( است. در حال حاضر حدود هشت میلیون تن پس//ماندهای ویژه داریم که باید روی آن کار خاص انجام شود.

مدی//رکل دفت//ر آب و خاک س//ازمان حفاظ//ت محیطزیس//ت تاکید ک//رد: در پس//ماندهای صنعتی رویک//رد ما بازیافت اس//ت و س//عی داریم مواد، دوباره به خط تولید برگردد ولی در پس//ماندهای ویژه با توجه به خطرات باالیی که دارند رویکردمان معدومس//ازی اس//ت. برای مثالPCB ها )ترکیبات آلی کل//ردار( دارای مواد خاص و مضر هس//تند که یا باید در لندفیل دفن شوند یا سوزانده شوند.

سروش در مورد وضعیت کنونی کشور در خص//وص مدیریت پس//ماندهای ویژه صنعتی اظهار کرد: در کش//ور تا دو س//ه س//ال قبل هیچ امکاناتی ب//رای مدیریت پسماند ویژه نداشتیم ولی در حال حاضر در سه اس//تان مرکزی، قزوین و اصفهان مراکز پسماندس//وز ویژه داریم. از س//وی دیگر از آنجا که بس//یاری از پسماندهای صنعتی و ویژه قابلیت س//وزاندن ندارند، لندفیلها اماکنی هستند که این پسماندها در آنجا دفن میش//ود. قبال هیچ لندفیلی برای دفن پسماند صنعتی و ویژه نداشتیم ولی در حال حاضر در اس//تانهای قزوین و سمنان این لندفیلها راهاندازی شده و در 10 اس//تان دیگر، محل مناسب برای ساخت لندفیلها شناسایی شده و مقدمات واگذاری آنها به بخش خصوصی در حال انجام است و به زودی لندفیل این استانها نیز راهاندازی میشود.

راهاندازیدوسایتپسماندسوزدر عسلویه؛ به زودی

مدی//رکل دفت//ر آب و خاک س//ازمان محیطزیست همچنین تصریح کرد: یکی از مراکز بسیار مهم که قبال هیچ مرکز دفن و پسماندسوزی نداشت، عسلویه بود. با اینکه طی41سالگذشتهتعدادزیادیپاالیشگاه و پتروش//یمی در آنجا راهاندازی شده ولی پسماندسوز نداشتیم تا اینکه دو سایت برای پسماندهای صنعتی و ویژه آماده کردیم و به زودی کار زیرساختسازی و آمادهسازی این دو سایت در عسلویه انجام میشود.

وی در پاس//خ ب//ه این پرس//ش که آیا امکان انتقال پسماندهای صنعتی از سایر اس//تانها به سه اس//تان مرکزی، قزوین و اصفهان وجود دارد، گفت: این س//ه استان پسماندسوز صنعتی دارند و انتقال پسماند از سایر استانها و شهرها به این استانها انجام میشود چون این سه مرکز ظرفیت کافی و آمادگی برای دریافت پسماند صنعتی سایر شهرها را دارند.

اجازه سوزاندن مواد تحت کنترل کنوانس/یون اس/تکهلم در ایران داده نمیشود

این کارشناس س//ازمان محیطزیست با اش//اره ب//ه اینکه پس//ماندهای صنعتی وی//ژه درجهبندی دارند، اظهار کرد: برخی پس//ماندهای ویژه از جمله س//موم کلره، پیسیبیها ،(PCB) روغنهای آسکالر به خاطر شدت خطری که دارند تحت کنترل کنوانسیون آالیندهای آلی پایدار)پاپس( یا استکهلم هستند. موادی که تحت پوشش این کنوانس//یون اس//ت بس//یار خطرناک هستند و هنوز اجازه س//وزاندن آنها را در ایران ندادهایم و با انجام هماهنگی، آنها را از کشور خارج میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.