مقابله با ریزگردها وارد فاز اجرایی شد

Jahan e-Sanat - - News - محیط زیست

ایلنا- طبق موافقتنامهای که به امضای جاس//م عبدالعزیز المحمدی، قائممقام وزیر بهداش//ت و محیطزیس//ت عراق و مجابی، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست کشورمان رسید، زمینی 200 هکتاری در نزدیکی کربالی معلی برای ایجاد این مرکز از سوی عراق اختصاص مییابد و در ب//ازه زمانی 10 تا 25 س//ال این مرکز به کار آموزشی و پژوهشی در زمینه ریزگردها خواهد پرداخت.

معصومه ابتکار، مع//اون رییسجمهور و رییس س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت در تشریح جزییات این توافقنامه اجرایی گفت: س//نجش کیفیت هوا، تثبیت خاک، احیای تاالبه//ا، روشهای عملی ب//رای مقابله با کانونهای گردوغبار، بررسی آثار تغییر اقلیم بر وقوع پدی//ده گردوغبار، نح//وه مدیریت کانونه//ای گردوغبار و مقابله با تش//کیل کانونهای جدید از جمله مواردی است که در این توافقنامه اجرایی بین کشورهای ایران و عراق اش//اره شده است. وی در مورد زمان آغاز اجرایی شدن این توافقنامه گفت: انجام مطالعات اولیه برای اجرای کار ضروری است که همه این کارها دو ماه آینده شروع میشود. ابتکار در مورد منابع مالی پیشبینی شده برای راهاندازی مزرعه آموزشی و پژوهشی مقابله با گردوغب//ار اظهار کرد: منابع مالی و تعهدات طرفین مشخص شده است. دولت ایران در م//ورد تعهدات خود منابع الزم را پیشبینی میکند. با همکاری ستاد عتبات عالیات که امکانات خوبی در کشور عراق دارد این برنامه اجرایی میشود. تامین منابع مالی برای اجرای این توافقنامه بین ایران و عراق مشترک است. زمین و منابع آب توسط دولت عراق تامین میشود. بخشی از منابع مالی برعهده ایران و بخشی برعهده عراق است. پیشبینیها در مورد ارقام صورت گرفته ولی نمیتوانیم عدد و رقم دقیقی را مطرح کنیم.

ویهمچنیندرموردبازهزمانیبرنامههای اجرای//ی و عملیات مربوط به دولت عراق در بحثمقابلهباگردوغبارتصریحکرد:کانونهای گردوغبار باید توسط دولت عراق تثبیت شود. کار ما این اس//ت که در زمین//ه توانافزایی و برگ//زاری دورههای آموزش//ی و تخصصی اقدامات//ی انجام دهیم تا توانمندیهای الزم در کشور عراق برای مقابله با پدیده گردوغبار ایجادشود.بنابراینقدماولبرایاجراییشدن اقدامات، بحث آموزش است که با همکاری ایران صورت میگیرد. ق//دم اول برای مهار کانونهای گردوغب//ار، توانافزایی و آموزش است. افزون بر این در سال گذشته درختکاری در مرز مهران در اس//تان ایالم با مش//ارکت ایران انجام شد. همچنین در داخل عراق نیز بخشی درختکاری شد. برنامه کاشت نهال در جریان راهپیمایی اربعین در سالجاری یکی از برنامههای مهم ماست که امیدواریم با ابعاد و قوتبیشترانجامشود.رییسسازمانحفاظت محیطزیستباتاکیدبراینکهمسوولیتاصلی در مهار کانونهای گردوغبار در عراق برعهده دولت عراق اس//ت، افزود: حل مشکل پدیده گردوغبار و مهار کانونها، وظیفه عراق است و ما در بخش آموزش و توانافزایی با این کشور همکاریمیکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.