4 مرکز فاقد مجوز نگهداری از حیاتوحش معرفیشدند

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا - رییس اداره محیطزیست شهر تهران گفت: به چهار مرکز فاقد مجوز نگهداری از حیاتوحش در پایتخت مهلت دادهایم تا اشکاالت جزیی در طرحهای خود را رفع کنند.محمدحسین بازگیر درباره آخرین وضعیت مراکز نگهداری از حیاتوحش که فاقد مجوز هستند، اظهار کرد: چهار مرکز پارک ساعی، پارک ملت، پارک چیتگر و موزه هفتچنار از جمله مراکز فاقد مجوز نگهداری از حیاتوحش هس//تند که مدارک و طرحه//ای اولیه خود را جهت حل مش//کالت و دریافت مجوز به اداره محیطزیست ارسال کردهاند. وی با اشاره به اینکه طرحهای ارائهشده از جانب این مراکز اشکاالتی جزیی داشت، افزود: اشکاالت موجود در این طرحها را به هر چهار مرکز فاقد مجوز گفته و به آنها مهلت دادهایم این مشکالت را حل کنند.بازگیر همچنین با بیان اینکه سایر مراکز نگهداری از حیاتوحش که از سازمان حفاظت محیطزیست مجوز دارند به طور مرتب پایش میشوند، گفت: هر چهار پرونده پارک ساعی، پارک ملت، پارک چیتگر و موزه هفتچنار در جریان اس//ت و س//یر مراحل قانونی خود را جهت صدور پروانه طی میکند. هرگونه نگهداری حیاتوحش تحت عناوین مختلف مانند باغوحش، باغ پرندگان، مرکز نگهداری ...و مستلزم اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست است. مراکز نگهداری از حیاتوح//ش باید به طور دائم گزارش خ//ود را از تعداد گونهها، نوع گونهها، ورود و خروج حیاتوحش مختلف به آن مکان و مرگ و میر و تولدی که دارند، ارائه دهند.

وی در پایان اظهار کرد: وضعیت تغذیه و نگهداری حیاتوحش در مراکز نگهداریبایدمناسببوده،فضایمناسبوکافیبراینگهداریازحیاتوحش داشتهوشرایطومقرراتالزمرارعایتکردهباشد.همچنینالزماستدرتمام مراکزنگهداریازحیاتوحشدامپزشکیمستقرباشد.ادارهمحیطزیستنیز هنگام پایش این مراکز تمام این موارد را در نظر خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.