جلوی فروش دام در کنار خیابان را بگیرید

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا-عضوشورایشهرتهرانبااشارهبهامکانانتقالبیماریتبکریمه کنگو در مراکز عرضه دام کنارخیابانی گفت: به هیچ عنوان نباید اجازه فروش دام در سطح شهر داده شود اما متاسفانه شاهدیم شهرداری تهران به افرادی که دام زنده خرید و فروش میکنند، اجازه کار در سطح شهر را میدهد که این اقدام با توجه به شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان بسیار خطرناک است.محمد حقانی افزود: شورای شهر تهران حتما باید نسبت به فروش دام در سطح شهر به شهرداری تذکر دهد چراکه سالمت شهروندان را تهدیدمیکند.ویبااشارهبهزمانیکهدرشهرداریتهرانکارمیکرد،تصریح کرد: در آن زمان اجازه فروش دام به طور مطلق در سطح شهر داده نمیشد و اگر مواردی هم مشاهده میشد، بالفاصله جمعآوری و با حکم قضایی به کشتارگاههاتحویلدادهمیشد.متاسفانهاکنونشاهدیمشهرداریتهرانبه افرادی که دام زنده خرید و فروش میکنند، اجازه کار در سطح شهر را میدهد که این اقدام با توجه به شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان بسیار خطرناک است.این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در این مدت حتی در کنار اتوبانها هم شاهد ماشینهای حمل دام زنده هستیم و افرادی هم تابلو به دست آنجا ایستادهاند و این مساله با توجه به شیوع بیماریهای مشترکبینانسانودامباعثگسترشوشیوعآنمیشود.درجلسهبعدی شورا قطعا تذکری در این باره به شهرداری ارائه خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.