ادعای دروغ اعزام زنان مطلقه به آنتالیا را ازطریققوهقضاییهپیگیریمیکنیم

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا - معاون زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری درباره شکایت معاونت زنان و امور خانواده نهاد ریاستجهموری درباره ادعای ارائه لیستی از سویاینمعاونتاززنانمطلقه02 تا52 سالبهسازمانمللبهمنظوراعزام بهآنتالیاگفت:اقداماتقضاییازطریقمعاونتحقوقیرییسجمهوریدرحال پیگیری است و امیدوارم حکم عادالنهای در این مورد داده شود.

موالوردی خاطرنشان کرد: پروندههایی را با قوه قضاییه داشتهایم که به خوبی مراحل خود را طی کردهاند. این بار نیز مانند گذشته امیدوارم این قوه با معاونت زنان همکاری خوبی داشته باشد. مطرح کردن این ادعا آن هم در فضایانتخاباتجزبهرهبرداریسیاسیوتبلیغاتی،هدفدیگرینداشت.در این مدت دروغپردازیهایی شده که باید اثبات شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.