آتشسوزی 20 هکتار از مزارع کهگیلویهوبویراحمد

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- رییس اداره منابع طبیعی شهرستان کهگیلویه از آتشسوزی02 هکتار از زمینهای گندم در این شهرستان خبر داد.

هدایتاهللآویزشدرجمعخبرنگاراناعالمکرد:اینآتشسوزیازساعت 16:30 روز پنجشنبه آغاز شد که در نهایت با همکاری نهادها و ادارات این شهرستانساعت02 خاموششد.دراینآتشسوزیسهطرحمرکباتدر روستاهایکوشک،ضرغامآبادوسرگچنیزطعمهحریقشد.دراینآتشسوزی خسارات جبرانناپذیری به کشاورزان وارد شده و میزان خسارات وارده به حوزه کشاورزی و باغات با همکاری جهاد کشاورزی برآورد خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.