ج دول 7‬98‪0

Jahan e-Sanat - - News -

افقي: -1 پیروز در كار- مهمترین یادگار دكتر محمد معین ادیب و محقق بنام ایراني -2 حسرت خوردن- مخترع انگلیسي كبریت سمبادهاي در سال 1827 م- شوخطبع -3 شفابخش بیماري- نیكفطرت- خوب و پسندیده -4 واحدي در مساحت- از سورههاي مباركه قرآن- فرمانناپذیري- هالوژن نمك طعام -5 همدم تنهایي چوپان- توضیح- آسودهخاطر -6 اطمینان به كسي داشتن- پیشواي زرتشتي- رنگي براي اسب -7 ناخن ستور- فزونخواهي- لباس پوشیده- انجام دادن كاري -8 فاقد شفافیت- واژه معادل سیلندر مصوب فرهنگستان- دوست و همراه -9 لعاب نشاسته- ضربه گوشه زمین فوتبالي- پسوند همانندي- آواي رزميكار -10 دور از هم- وقفه نصف و نیمه- محكم و استوار -11 عنصر موجود در شیر- وصف اشتباه خندهدار- افشا كردن راز -12 من و شما- ذكر درویش- اتصاالتي براي در و پنجره- تلخ مزه عرب -13 شمشیر كوتاه- شهر بندري در اسپانیا- انحراف و خمیدگي -14 از پیامبران الهي- ضمیمه تكمیلي- رهاوردي از شهر مراغه -15 كتابي از جك لندن- عیسوي مذهب

عمودي: -1 كش//وري به صورت جزی//رهاي در جنوب ش//رقي قاره آفریقا- ساكن یك جا -2 فراواني- كلي و بسیار- نخ بافت لباس گرم 3-شهريدرمركزاستانفارس-كلیدموسیقي-فیلسوف وریاضیدانانگلیسيوصاحباثرتاریخفلسفهغرب-ذوق ذاتي -4 پرنده ساكن دریاچه- اشاره با كنایه- ملیت الكساندر پوشكین- واحد بازي تنیس -5 پس از آن- در برابر و مقابل- بازگشت، آمدن -6 مقام باالتر- چوبدس//تي چاروادار- گواه راستین و از نامهاي خداوند -7 نوع//ي كلی//د و پریز ب//رق- قطار زیرزمین//ي- مخترع ایتالیایيباتري -8 بدان و آگاهباش- ترابري- پرتقال مرغوب -9 بوي خوش- خاك نرم- تبعات و نتیجهكار -10 دستور زبان فرنگي- شماره سالهاي زندگي- كهولت و سالمندي 11-مسكوكطالیيعهدهخامنشیان-ازاحادیثنبوي-رود بزرگ سیبري در روسیه -12 سرخ كمرنگ- قلوب- دورنگ- نشانه جمع عربي -13 سبب و جهت- نوعي قایق- سطح هر چیز- كمبود -14 قوس قزح- آنچه رواج دارد- پارلمان -15 قوم پیرو تورات- یكي از خشكيهاي روي زمین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.