فهرست تیم ملی بدون حتی یک استقاللی!

Jahan e-Sanat - - News -

سرمربی تیم ملی پنجشنبه گذشته فهرست نهایی و62نفره خود را برای اردوی آمادهسازیتهرانوجدالباازبکستانرویصفحهفیسبوکمنتشرکرد.درشرایطی که تیم ملی اردوی آمادهس//ازی خود را در اتریش برای بازی با مونتهنگرو در روز یکشنبه برپا کرده است کارلوس کیروش در اقدامی جالب فهرست نهایی بازیکنان دعوت شده به اردوی تهران برای بازی حساس با ازبکستان در روز هفتم مقدماتی جام جهانی را در صفحه فیسبوک خود قرار داد.

فهرستی که نشان میداد استقالل یک سهمیه هم در تیم ملی ایران در راه صعود بهجامجهانی8102 روسیهنداردتایکیازاتفاقاتجالبروزهایاخیررخدهد.گویا شکست سنگین شش بر یک برابر العین هم به مذاق سرمربی تیم ملی خوش نیامد که قید اندک استقاللیهای حاضر در اردوهای قبلی را زد گرچه نباید از مصدومیت امید ابراهیمی و ناآمادگی وریا غفوری نیز به سادگی در این اتفاق گذشت. نفرات دعوتشده از سوی سرمربی تیم ملی برای اردوی تهران به این شرح است: دروازهبانها: علیرضا بیرانوند، رشید مظاهری، محمدرضا اخباری و حامد لک. مدافعان: رامین رضاییان، سیدجالل حسینی، محمد انصاری، حسین ماهینی، پژمان منتظری، مرتضی پورعلی گنجی، میالد محمدی و سعید آقایی.

هافبکها: سعید عزتاللهی، عزتاهلل پورقاز، احسان حاجصفی، علی کریمی، مهدی ترابی، مسعود شجاعی و اشکان دژاگه.

مهاجمان: مهدی طارمی، وحید امیری، سردار آزمون، کریم انصاریفرد، احسان پهلوان، رضا قوچاننژاد و علیرضا جهانبخش.

به این ترتیب کاروان تیم ملی بعد از بازی یکشنبهشب برابر مونتهنگرو، اروپا را به مقصد تهران ترک میکند تا بعد از استراحتی چند ساعته از روز دوشنبه تمرینات خود برای جدال حساس با ازبکستان در تاریخ 22 خردادماه را از سر گیرد. از نکات جالب توجه فهرست 25 نفره تیم ملی برای اردوی تهران میتوان به خط خوردن بازیکنان استقالل از این فهرست آن هم در آستانه برپایی جشن صعود احتمالی به جام جهانی 2018 درست در فاصله چند روز بعد از شکست عجیب و غیرمنتظره برابرالعیندرلیگقهرماناناشارهکرد.بابازگشتوریاغفوریازمصدومیتهمچنین

استراحتی که منصوریان به امید ابراهیمی با وجود بازگشت به تمرینات گروهی در مصاف با العین داد، تصور میشد کیروش از این دو بازیکن در اردو بهره ببرد اما سرمربی تیم ملی قید استقاللیها را زد و ترجیح داد همچنان اسکلت اصلی تیم ملی را روی لژیونرها و بازیکنان پرسپولیس ببندد.

بازگشت اشکان دژاگه، کاپیتان تیم ملی بعد از غیبت در دو بازی برابر قطر و چین نیز از دیگر نکات جالب توجه خواهد بود. بازیکنی که در دو بازی پلیآف بوندسلیگا حضور چنددقیقهای در ترکیب ولفس//بورگ داشت تا فصل تیره و تار را با خوش//ی به پایان برس//اند، آمادگیاش را به رخ کشید تا کیروش روی تواناییهای او همچنین سایر لژیونرها برای بازی با ازبکستان حساب باز کند.

دعوت شش بازیکن پرسپولیس بعد از صعود به جمع هشت تیم برتر قاره که//ن ب//ا برتری مقابل لخویا نیز جالب توجه بود. در بین تمام آنها که معموال در اردوهای قبلی نیز حضور داش//تند دعوت از حسین ماهینی میتواند نقطه کلیدی تلقی شود؛ بازیکنی که با عملکرد خیرهکننده در پست دفاع چپ مورد توجه کارشناسان AFC هم بود و در نهایت نظر مساعد کیروش برای پوشیدن دوباره پیراهن تیم ملی را جلب کرد تا برتری ملیپوشان پرسپولیس نسبت به استقالل خیرهکننده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.