تیمهای وزارت ورزش آشفته و پرحاشیه

Jahan e-Sanat - - News - حرف و حدیث

دو باش//گاه اس//تقالل و پرس//پولیس که زیر نظر وزارت ورزش اداره میشوند و طبیعتا باید اوضاع آرامی داشته باشند یکی از بیسروسامانترین باشگاههای فوتبال ایران هستند. پس از آنکه دو باشگاه پرطرفدار تهران در مسیر خصوصیسازی شدن شکست خوردند و به وزارت ورزش و جوانان بازگردانده ش//دند، این امیدواری وجود داشت که با استفاده از تجریبات گذشته شرایط مدیریت این دو باشگاه بهتر شود اما هر چه پیشتر میرویم اوضاع بحرانیتر و آشفتهتر از قبل میشود و هر روز خبر جدیدی در مورد تغییرات در این دو باشگاه منتشر میشود.

وزارت ورزش و جوانان که متولی ورزش اس//ت و باید آرامش و ثبات را در همه بخشها برقرار کند در اداره دو تیم تحت مدیریت و مالکیت خودش ناتوان مانده و نتوانسته طوری برنامهریزی کند که در پایان فصل فوتبالی این دو باشگاه با آرامش خود را برای فصل بعد آماده کند. حاال هر روز خبر جدیدی در مورد مدیریت این دو باشگاه منتشر میشود و وزارت ورزش هم بیشتر یک تماشاگر است.

مسعود سلطانیفر که از او به عنوان وزیری ورزشیتر از وزرای قبلی یاد میش//ود حاال در آستانه یک آزمون بزرگ قرار گرفته است؛ آزمونی که نش//ان میدهد او حامی ثبات در مدیریت ورزش اس//ت یا اینکه او هم تحتتاثیر برخی فشارهای سیاسی و غیرورزشی دست به تغییرات میزند. وزیر ورزش در شرایطی قرار دارد که باید قدرت مدیریت خود را با تصمیمی درست نشان دهد.

مدیریت دو باش//گاه اس//تقالل و پرسپولیس بیشتر تحت تاثیر نفوذ جریانهای سیاس//ی کمفشار و پرفشار بوده است. مدیرانی هم که برای این دو باشگاه انتخاب شدهاند در اکثر موارد مردانی بودهاند که حتی یک عکس هم با لباس ورزش//ی نداش//تهاند. به همین خاطر در پایان فصل چمدانهایش//ان را در دست نگه داشتهاند و آماده رفتن بودهاند چرا که اصال به فوتبال تعلق نداشتهاند و اشتباهی آمده بودند!

هیات مدیره دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در طول سال گذشته به جای اینکه کمک حال مدیرعامل باشند و عاملی برای ایجاد آرامش و پیشرفت در باشگاه، عاملی بودهاند برای برهم خوردن اوضاع مدیریت سرخابیها. این اتفاق خصوصا در استقالل تلختر به وقوع پیوست و پس از مرگ مرحوم منصور پورحیدری عمال هیاتمدیرهای در کار نبود که بتواند بر عملکرد مدیرعامل نظارت کند.

با ش//رایطی که هیات مدیره این دو باشگاه داشتند تغییرات وسیع قطعی است و براساس اعالم معاون وزیر ورزش قرار است به زودی اسامی اعضای جدید هیات مدیره باشگاه اعالم شود که طبیعتا در بین آنها برخی چهرههای جدید هم حضور خواهند داشت.

مشکالت مالی در همه سالهای گذشته اصلیترین دغدغه مدیران اس//تقالل و پرسپولیس بوده است. این درحالی است که این دو باشگاه رسما و قانونی تحت مالکیت و مدیریت وزارت ورزش هستند و باید تامین مالی شوند اما براساس قوانینی که وجود دارد وزارت ورزش هزینههای آنها را تامین نمیکند.

این همه از آن اتفاقاتی است که نمونهاش را در کشور کم نداریم. تامین نشدن دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از سوی وزارت ورزش باعث شده هر مدیری که میآید در پایان فصل بدهیهای باشگاه را چند برابر کند و با یک استعفای ساده میز و صندلی را رها کند و برود و باشگاه بماند با های پرتعدادتر بدهیها. هیچکس هم نمیرود از آن مدیر سوال کند که چطور این بدهیها را گذاشتی و رفتی!

مدیرعامل استقالل و سرپرست پرسپولیس این روزها که باید تمام فکرش//ان را روی برنامهریزی برای فصل بع//د بگذارند، بالتکلیفترین مدیران فوتبال ایران هستند. طاهری تیمش را قهرمان لیگ برتر کرده و به جمع هشت تیم برتر آسیا رسانده اما هنوز نمیداند برای فصل بعد هست یا نه. او با معاون وزیر به خاطر اسپانسر باشگاه اختالف نظر دارد و تاکید کرده اگر اسپانسر فعلی باشد، حاضر نیست بماند و به کارش ادامه دهد. از سوی دیگر افتخاری با شش گلی که تیمش در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا از العین امارات خورد، شرایط متفاوتی دارد. او توانست استقالل را از انتهای جدول به نایب قهرمانی لیگ برتر برساند و تیم خوبی را مدیریت کند اما این شکست سنگین کمی اوضاع را سخت و پیچیده کرد. با این حال مشخص نیست وزیر ورزش به دنبال ثبات در مدیریت دو باشگاه است یا اینکه او هم دوست دارد نزدیکان و دوستان خود را مدیرعامل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.