كوتاه از جهان

Jahan e-Sanat - - News -

گریزمانوتورسدراتلتیکومادریدماندنیشدند مهاجمان فرانسوی و اسپانیایی اتلتیکومادرید پس از رد فرجامخواهی این باشگاه توسط دادگاه عالی ورزش در این تیم ماندنی شدند.

دادگاه عالی ورزش پنجش//نبه گذش//ته اعالم کرد فرجامخواهی اتلتیکومادری//د مبنی بر لغو محرومیت برای خرید بازیکن را رد کرد. به همین خاطر باشگاه مادریدی نمیتواند تابستان پیشرو با بازیکنی ق//رارداد امضا کند. این اتفاق باعث ش//د حض//ور بازیکنانی همچون س//اندرو، ویتولو، نولیتو، دیگو کاستا، فابینیو، الکاتزه ...و در این تیم منتفی شود. با این حال باشگاه اتلتیکو هنوز امضای قرارداد با بازیکن یا فروش قرضی بازیکنی را برای فصل نقل و انتقاالت زمستانی 2018 رد نکرده است.

از طرفی رای دادگاه عالی ورزش باعث شد جدایی برخی از بازیکنان از روخیبالنکواتفاقنیفتد.اتلتیکوبرایحفظقدرتخودبرخیازبازیکنانش را از دست نخواهد داد. تنها آندره موریرا، السیو سرسی و تیاگو این باشگاه را ترک خواهند کرد. همچنین تئو ارناندس به زودی اتلتیکو را ترک میکند و به رئالمادرید خواهد پیوست. دو باشگاه مادریدی برای این جا به جایی که 30 میلیون یورو ارزش خواهد داشت به توافق رسیدند. ادرسون با 40 میلیون یورو راهی سیتی شد دروازهبان بنفیکا به عضویت منچسترس//یتی درآم//د. در ادامه نقل و انتقاالت تابس//تانی در فوتبال اروپا ادرس//ون، دروازهبان بنفیکا با 40 میلیون یورو راهی منچسترسیتی شد. این دروازهبان اکنون بعد از بوفون، گرانقیمتترین دروازهبان جهان میشود.

س//یتی نقل و انتقاالت تابستانی را توفانی شروع کرده و بعدا برناردو سیلوا اکنون ادرسون را نیز به خدمت میگیرد و گفته میشود بنجامین مندی را نیز بهزودی جذب خواهد کرد. مخالفتکاسبافرجامخواهیاتلتیکومادرید دادگاه عالی ورزشی با درخواست فرجامخواهی باشگاه اتلتیکو مادرید مخالفت کرد و این باشگاه اسپانیایی از فعالیت در فصل جابهجایی تابستانی محروم خواهد بود. فدراسیون بینالمللی فوتبال فیفا پیش از این اتلتیکو مادرید را به خاطر قرارداد بس//تن با بازیکنان زیر 18 سال از فعالیت در فصل جابهجایی تابستانی محروم کرد.

این باشگاه اسپانیایی درخواست فرجامخواهی خود را به دادگاه عالی داوری ورزش//ی ارائه داده بود و امیدوار بود که این محرومیت برداش//ته شود و بتواند در فصل جابهحایی تابستانی خود را تقویت کند اما کاس با درخواست فرجامخواهی اتلتیکو مخالفت کرد.

روزنامه مارکا اسپانیا نوشت که بعد از این حکم دادگاه عالی ورزشی اتلتیک//و مادرید با جدایی آنتوان گریزمان مخالف//ت خواهد کرد و این بازیکن فرانس//وی را با وجود داشتن پیش//نهاد 100 میلیون پوندی از منچستریونایتد حفظ خواهد کرد. اتلتیکو مادرید در تابستان به دنبال جذب بازیکنانی مثل دیگو کاس//تا، س//اندرو رامیرز، الکساندر الکازت و ویتولو بود که همه این انتقالها عملی نخواهد شد و این اصال خبر خوبی برای دیگو سیمئونه نیست. توافقاولیهموراتابامیالن آلوارو موراتا بازیکن رئالمادرید که هدف اصلی دو باش//گاه منچستر یونایتد و چلسی در فصل نقل و انتقاالت است با باشگاه میالن ایتالیا به توافقات اولیه دست یافته است.

بنا بر اخبار منتشر شده از رسانههای ایتالیایی، آثمیالن با آلوارو موراتا مهاجم رئالمادرید به توافقات اولیه دست یافته است.

گزارشات اخیر حاکی از عالقه موراتا به کار زیر نظر آنتونیو کونته در چلسی دارد اما جیانلوکا دیمارزیو از توافقات اولیه میالن با این بازیکن خبر داده و میگوید میالن گوی سبقت را از رقبا ربوده است. بنا بر این اظهارات قرار است قرارداد میالن با موراتا پنجساله باشد و این بازیکن را در ازای هر سال حدود هفت میلیون پوند دریافت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.