سامپائولیسرمربیتیمملیآرژانتینشد

Jahan e-Sanat - - News -

سرمربیآرژانتینیبهعنوانسرمربیجدیدآلبیسلسته معرفی شد. فدراسیون فوتبال آرژانتین پس از 50 روز نام سرمربی جدید تیم ملی این کشور را اعالم کرد. خورخه س//امپائولی هدایت آلبی سلس//ته را بر عهده گرفت. او جانشینادگاردوبائوساشدکه22 فروردینبهعلتکسب نتایج ضعیف از این تیم اخراج شده بود.

مدتها بود که AFA )فدراسیون فوتبال آرژانتین( از سامپائولی به عنوان سرمربی جدید صحبت میکرد اما به خاطر حضور این سرمربی در سویا این موضوع تا به امروز طول کشید. AFA قرارداد سامپائولی را با تیم اسپانیایی فسخ کرد. او تا تابستان 2018 با سویا قرارداد داشت. این فدراس//یون برای فسخ قرارداد یک و نیم میلیون غرامت پرداخت کرد.

س//امپائولی و چیکی تاپیا )رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین( چهارشنبه شب گذشته به توافق رسیده بودند و سرمربی آرژانتینی بامداد جمعه توسط تاپیا معرفی شد. او تا پایان جام جهانی 2018 روسیه هدایت آلبی سلسته را بر عهده خواهد داشت.

نخستین هدف سامپائولی، رساندن تیم ملی به جام جهانی8102 روسیهاست.آلبیسلستهاکنوندرجایگاه پنجمجدولانتخابیجامجهانیدرآمریکایجنوبیاست. چهار تیم نخست به صورت مستقیم به جام جهانی صعود میکنند و تیم پنجم به پلیآف میرود.

سامپائولی سومین سرمربی آلبی سلسته در جریان انتخابی جام جهانی 2018 اس//ت. او امروز به اس//ترالیا سفر خواهد کرد تا مربیگریاش را در تیم ملی آغاز کند. آرژانتین هفته آینده 19) خرداد( در دیداری دوستانه در استرالیا به مصاف برزیل میرود. این تیم پنج روز بعد برابر سنگاپور قرار خواهد گرفت.

بامداد دیروز چیکی تاپیا )رییس فدراس//یون فوتبال آرژانتین( خورخه س//امپائولی را به عنوان سرمربی تیم ملی آرژانتین معرفی کرد. پس از مراسم معارفه، سرمربی آرژانتینی در نشس//ت خبری حاضر ش//د و به سواالت خبرنگاران پاس//خ داد. س//امپائولی گفت: رویایم پس از سالها به حقیقت پیوست و به آرزویم )مربیگری در تیم ملی( رسیدم. زمانی که به این پروسه فکر میکنیم باید هدفمان نشان دادن تیمی باشد که معرف تاریخ فوتبال آرژانتین است. آلبی سلسته تنها گروهی از بازیکنان نیست بلکه 40 میلیون آرژانتینی است. بازیکنی که پیراهن این کشور را بر تن میکند باید با تمام وجود بازی کند. بیش از 100 بازیکن را میتوان برای حضور در تیم ملی در نظر گرفت. در فهرست اولیه بازیکن ضعیف وجود ندارد و همه بازیکنان برتری هستند.

سرمربی آرژانتینی افزود: شرایط کنونی ایدهال نیست چ//ون برخی از بازیکنان در تعطیالت به س//ر میبرند و م//دت زمان زیادی در طول فصل بازی کردند. بازیکنان بر حس//ب روش بازیشان انتخاب شدند. معتقد نیستم دوس//تان را در تیم ملی جم//ع کردهایم. پروژه جدیدی را ش//روع کردیم که در آن 40 میلیون آرژانتینی حضور دارن//د. در این پروژه اتحاد وجود دارد و دوباره کادر فنی کنار هم جمع شده است. سامپائولی درباره لیونل مسی گفت: در اروپا به همراه سویا و در تیم ملی شیلی برابر او قرار گرفتم. او بهترین بازیکن جهان است که خالقیتها و تواناییهای زیادی دارد. اکنون که او را در اختیار داریم، میخواهیم لئو باشد و نه مسی! میخواهیم خود واقعیاش را نشان دهد و از بودن در آلبی سلسته خشنود باشد. با او صحبت کردم. او مشتاق شروع این پروژه است. از این موضوع خوشحالیم. مسی نیاز دارد بازیکنانی نزدیک به او بازی کنند تا بتواند تواناییهای فوقالعادهاش را نشان دهد. پائولو دیباال در این زمینه میتواند او را کمک کند. او بازیکن سطح باالیی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.