صعود یک پلهای لیگ برتر فوتبال ایران در آسیا

Jahan e-Sanat - - News -

سایت ‪global football ranks‬ در حالی دیروز رنکینگ لیگهای آسیایی را اعالم کرد که لیگ برتر فوتبال ایران در این ردهبندی یک رده صعود کرده و با گرفتن جایگاه استرالیا در رده هفتم قرار گرفت. این در حالی است که هنوز سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا ردهبندی جدید را اعالم نکرده و این سایت گویا با بررسی نتایج اخیر لیگ قهرمانان آسیا زودتر از سایت رسمی AFC رنکینگ جدید را اعالم کرده است.

در این رنکینگ لیگ برتر امارات همچنان با امتیاز قابل توجهی در رده اول قرار دارد و پس از امارات، کشورهای کرهجنوبی، قطر، عربستان، چین و ژاپن قرار

دارند و ایران نیز با یک رده صعود به رده هفتم رسیده است.

با این حال نکته قابل توجه این اس//ت که لیگ ایران با کس//ب 69/261 امتیاز با وجود صعود یک ردهای در ردهبندی تیمهای غرب آسیا نیز همچنان چهارم اس//ت و این موضوع یعنی اینکه در صورت توزیع سهمیههای جدید برای فصل بعدی لیگ قهرمانان آسیا، سهمیههای کشورمان همچنان 2+2 باقی خواهد ماند.

گفتنی است تا پیش از این به ردهبندی، رنکینگ فنی یا MA اطالق میشد واینزمانیبودکه03 درصدازامتیازکشورهابهعملکردتیمهایملیاختصاص داشتاماباکسرشدنسهمیهعملکردملیوکاهشآنتا01 درصد،اینرنکینگ باید به نام رنکینگ لیگهای آسیایی تغییر نام داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.