واكنش »ديكاپريو« به تصميم جنجالي ترامپ

Jahan e-Sanat - - News -

لئوناردو ديكاپريو تصمي//م ترامپ مبني بر خروج آمريكا از تواف//ق آب و هواي//ي پاريس را تهديدي ب//راي آينده زمين دانست.

بازيگر سرش//ناس آمريكايي كه فعاليتهاي بسيار زيادي نيز در زمينه محيطزيست و منابع طبيعي دارد در واكنش به تصميم اخير ترامپ مبني بر خروج آمريكا از توافق آب و هوايي پاريس در صفحه اينستاگرام خود نوشت: »امروز قابليت زندگي در سياره ما در آينده با تصميم بيتوجهانه رييسجمهور دونالد ترامپ تهديد شد. آينده ما در اين سياره امروز پيش از هر زمان ديگري در خطر است.«

وي در ادامه مطلبش آورده است: اين اقدام براي آمريكاييها و همه كساني كه در جامعه جهاني در پي يك رهبري قدرتمند در مس//ايل آب و هوايي بودند بسيار نااميدكننده است. امروز بيش از هر زمان ديگري بايد براي حل مشكالت آب و هوايي مصمم باشيم و رهبراني را كه حقايق علمي و واقعيات تجربي اعتقاديندارندبهچالشبكشيم.زمانآناستكههمهبايستيم، س//ازماندهي كنيم و با تالش مجدد انرژيهايمان را به سمت اقدامات سياسي مردمي سوق دهيم.

در دسامبر ‪195 ،2015‬ كشور در پايان نشستي در پاريس، كنوانسيون س//ازمان ملل در مورد مقابله با تغييرات اقليميموسوم به پيمان پاريس- را با هدف تالش در راستاي كاهش ميزان آلودگي ناشي از گازهاي گلخانهاي امضا كردند. براساس اين پيمان، ميزان توليد گازهاي كربني بايد در حدي باشد كه گرمايش زمين تا سال 2050 از دو درجه بيشتر نشود.

ديكاپري//و اولينبار در س//ال 1993 براي فيلم »يه چيزي گيلبرتگريپراآزارميدهد«نامزدجايزهنقشمكملاسكارشد و سپس در سالهاي 2005 )هوانورد(، 2006 )الماس خونين( و 2014 )گرگ والاستريت( نيز مجددا نامزد اسكار بازيگري شد تا سرانجام امسال براي بازي در فيلم »بازگشته« موفق به كسب اين جايزه مهم سينمايي شود.

پروژه مستند او با موضوع تغييرات آب و هوايي با عنوان »پيش از توفان« است كه سال گذشته در آمريكا اكران شد و موفق به كسب جايزه بهترين مستند جوايز فيلم هاليوود شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.