برنده جايزه »پن پينتر« 2017 معرفي شد

Jahan e-Sanat - - News -

جايزه ادبي »پن پينتر« در سال7102 بهمايكلالنگلي، شاعر اهل ايرلند شمالي تعلق گرفت.

شاعر 77 ساله اهل ايرلند شمالي توانست جايزه ادبي »پن پينتر« س//ال 2017 را براي كتاب شعر »ثابتقدم، خللناپذير« از آن خود كند.

النگل//ي يك//ي از برجستهترين چهرههاي ادبيات ايرلند به شمار ميرود و همواره از تحسينكنندگان هارولد پينتر« بوده است؛ نمايشنامهنويس برند نوبلي كه يكي از مشوقان او بهعنوان يك شاعر جوان بوده است.

اين جايزه ادبي ساالنه به يك نويسنده بريتانيايي، ايرلندي يا از نويسندگان كشورهاي مشتركالمنافع ميرسد كه بيشترين قرابت را به آثار هارولد پينتر، شاعر برنده جايزه نوبل داشته باشد و بناب//ر اعالم هي//ات داوران اين رويداد ادبي كتاب »ثابتقدم، خللناپذير« به سبب داشتن اراده عقالني محكم براي تعريف حقايق واقعي زندگي و جوامع ما، شايس//ته دريافت اين جايزه معرفي شده است.

هي//ات داوران ب//ا اعالم اين خبر در بيانيهاي نوش//ت براي دههها اشعار روان مايكل النگلي با ويژگيهاي انساني، تواضع و مهرباني عجين شده و هرگز از محور پيچيدگيهاي اخالقي خارج نشده است.

اين ش//اعر ايرلندي پيش از اي//ن جايزههاي ادبي »تياس اليوت«،جايزهادبي»هوثورن«،جايزه»ايريشتايمز«وهمچنين جايزه»وايتبِ ِرد«رادركارنامهداردوسبككارياوباآثارويليام باتلر ييتس و ادوارد توماس مقايسه ميشود كه خودش از هر دو به عنوان شعراي الهامبخش ياد ميكند.

مايكل النگلي جايزه ادبي »پن پينتر« سال 2017 را روز 10 اكتبر طي مراسمي در كتابخانه بريتانيا دريافت ميكند.

جايزه»پنپينتر«درسال9002 بهنامنمايشنامهنويسبرنده نوبل هارولد پينتر راهاندازي شده است. اين جايزه پيش از اين به چهرههاي سرشناسي چون حنيف قريشي، توني هريسون، كارول آن دافي و تام اس//توپارد اعطا شده است و سال گذشته نيز به مارگارت اتوود، داستاننويس كانادايي رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.