بار هستي

Jahan e-Sanat - - News -

ميالن كوندرا نويس//نده اهل چك اس//ت كه از س//ال 1975 به فرانسه تبعيد شد و در نهايت در س//ال 1981 به تابعيت فرانس//ه درآمد. او خود را نويسندهاي فرانسوي ميداند و ُمِصر اس//ت كه آثارش بايد چه در كتابفروش//يها و چه در دستهبندي ادبي جزو ادبيات فرانسه محسوب شود. بهترين اثر كوندرا بار هستي است.

قبل از انقالب مخملي ،1989 حكومت كمونيس//تي كتابهاي وي را در چك ممنوع ك//رده ب//ود. او ترجيح ميدهد بهدور از هياهوي ش//هرت زندگي كند و كمتر با رس//انهها گفتوگو ميكند. ميالن كوندرا تاكنون چندين بار نامزد دريافت جايزه نوبل ادبيات بوده است. او دوس//ت دارد رمانهايش همچون س//مفوني باشند و درونمايههاي وجودي انسان را به ترنم درآورند. بهترين رمانهاي كوندرا را ميتوان »سمفوني هستي« ناميد و زيبايي و بيكرانگي هنر رمان را در او ستود. چه خوب بود اگر ميتوانستيم خود را در فضاي رمان رها سازيم؛ فضايي آزاد، شفاف، آكنده از تخيل و خالقيت، سرشار از صدها حقيقت نسبي متضاد و ناهمگون؛ و چه خوب بود اگر ميتوانستيم جهان رمان را بهراستي كشف كنيم.

خانواده كوندرا متعلق به طبقه اجتماعي متوسط و داراي سطح فرهنگي بااليي بودند. پدرش، لودويك كوندرا، نوازنده پيانو و شاگرد لئوش ياناچك بود و بين سالهاي 1948 تا 1961 رياست آكادمي موسيقي برنو را برعهده داشت. عالقه كوندرا به موسيقي در بسياري از آثار او بهويژه رمان شوخي پيداست. كوندرا شعرگويي را از 14 سالگي آغاز كرد و در 17 سالگي پس از شكست آلمان به حزب كمونيست پيوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.