چين بيش از 200 هزار خبرنگار دارد

Jahan e-Sanat - - News -

آمارهاي رس//مي نش//ان ميدهد چين داراي 223 هزار و 925 خبرنگار است كه در رسانهها و نشريات ادواري اين كشور مشغول كار هستند.

به گزارش ايرنا، اتحاديه سراسري خبرنگاران چين ديروز با انتشار اين آمار در تارنماي خود آورده است كه از اين ميان دو هزار و 81 نفر فقط براي خبرگزاريها كار ميكنند.

اين اتحاديه در گزارش آماري خود خاطرنشان كرده كه 84 هزار و 130 نفر براي روزنامهها، بيش از ش//ش هزار نفر براي نشريات ادواري، 129 هزار و 829 نفر براي شركتهاي خبري، راديو و تلويزيون و همچنين يكهزار و 158 نفر با تارنماهاي خبري همكاري دارند.

اي//ن اتحادي//ه افزوده اس//ت ك//ه نزديك ب//ه 39 درصد از خبرن//گاران چيني بين 30 تا 40 س//ال و 34 درصد هم بين 40 تا 50 سال دارند و بيش از 52 درصد خبرنگاران را مردان تشكيلميدهند.

اين در ش//رايطي اس//ت كه نزديك به 500 ميليون نفر از مردم چين از روي تلفنهاي همراه روزنامه ميخوانند و اتحاديه خبرنگاران بر اين باور است كه با تحول در صنعت رسانه الزم است در اين عرصه نيز تغييرات اساسي صورت گيرد.

ارزش بازاري صنعت رسانه در چين در سال 2015 ميالدي بالغ بر 189 ميليارد دالر اعالم شد كه از سال ‪12 ،2014‬ درصد بيشتر بوده است.

آمارها نش//ان ميدهد شمار مش//تركين روزنامهها در اين كشور در حال كاهش است و بر عكس مردم بيشتر با استفاده از تلفنه//اي همراه و اينترنت اخب//ار و وقايع روز دنيا را دنبال ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.