خداحافظيرسميمهرانمديريوعواملدورهمي

Jahan e-Sanat - - News -

عوامل »دورهمي« 12 خردادماه با انتشار عكسي از پايان ضبط اين مجموعه خبر دادند.

ضبط آخرين قس//مت از »دورهمي« )پنجشنبه 11 خردادماه( انجام شد اما طبق اعالم شبكه نسيم پخش آن تا دو ماه آينده ادامه خواهد داشت.

در پيامي كه در صفحه رسمي برنامه »دورهمي« در اينستاگرام منتشر شده، آمده است:

»ضمن تشكر ويژه از كليه عوامل مجموعه دورهمي، ضبط آخرين قسمت دورهمي پنجشنبه 11 خرداد ماه انجام شد. پخش دورهمي تا دو ماه آينده همچنان ادامه خواهد داشت.« براساس اين گزارش، پخش قسمتهاي ضبط شده »دورهمي« نيز تا اوايل شهريور از شبكه نسيم ادامه خواهد داشت. به دليل محدود بودن قسمتهاي ضبط شده، اين مجموعه از اين پس به صورت دو روز در هفته و جمعهها و شنبهها روي آنتن شبكه نسيم ميرود.

آخرين قس//مت از برنامه »دورهمي« روز گذشته در دكور اين مجموعهدرحاليمقابلدوربينرفتكهبهنظرميرسدمهرانمديري قصد دارد پس از اين برنامه به سراغ ساخت مجموعهاي جديد براي تلويزيونبرود.پروندهساخت»دورهمي«پساز81 ماهبهطوركامل به پايان خواهد رسيد، مگر آنكه تهيهكنندگان اين پروژه بخواهند اين مجموعه را با فرد ديگري جز مديري مقابل دوربين ببرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.