بازخواني نقش ایران در منطقه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه یادداشت S.Harsani.k@gmail.com

البته اين تن//ش در جريان اعتراضات موس//وم به بهار عربي ب//ا حمايت قطر از جنبشهاي اسالمگرا در چند كشور عربي كليد خورده بود اما در 25 مي مصادف با 4 خرداد آنهم با نفوذ سايبري و همچنين فيلترينگ چند وبسايت خبري قطري وارد فاز تازهاي شد و در پي سخنان اخير شيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر در مراس//م پايان خدمت گروهي از سربازان اين كش//ور افزايش يافته است. امير قطر در اين س//خنراني ضم//ن تاكيد بر نقش ايران در برقراري ثبات و امنيت منطقهاي، از تنش در رابطه كشورهاي عربي با ايران انتقاد و در مقابل از حزباهلل لبنان تجليل كرد. به دنبال اين س//خنان، كش//ورهاي عربس//تان، مصر، امارات و بحرين ضمن متهم كردن قطر به حمايت از تروريس//م و بيثباتي منطقه، حريم هوايي، دريايي و زمين//ي خود را به صورت دو طرفه با قطر بستند و شهروندان خود را از سفر به اين كشور منع كردند.

ب//دون ترديد قطع روابط عربس//تان و سه كشور ديگر عربي با قطر را بايد شروع بحراني جديد و تنش در روابط ديپلماتيك محافل عربي دانس//ت. در مناقشه جديد كش//ورهاي عربي با قطر، عربستان نقش پيشوايي را دارد و تالش ميكند در تالفي حماي//ت قطر از اخوانالمس//لمين، آن را منزوي و در نهايت با دخالت نظامي براي تغيير رژيم در قطر اقدام كند.

آنگون//ه كه از زواياي آش//كار و نهان اين تنش ديپلماتيك پيداس//ت، محققا پيامدهايي به هم//راه دارد كه قبل از هر چيز متوجه منطقه است.

در اين ارتباط اولين پيامد، ش//كاف و فروپاش//ي ائتالفي است كه اخيرا با رقص شمشير محافل عرب در رياض جاري بوده است. اين وضعيت به معناي آن است كه خواب خوش محافل عرب در قبال ايران نميتواند تعبير خوش//ي داش//ته باش//د. محققا بحران درونخاس//تگاهي محافل عرب فرصتي را جه//ت نقشيابي دوباره در منطق//ه نصيب تهران ميكند. در اين شرايط، ريسكهاي ژئوپليتيكي عربستان در تداوم بح//ران و تنش، موقعيت مصر، ام//ارات و بحرين را نيز در حالت آس//يب و ش//كنندگي ق//رار ميدهد و ت//ا ميزان قاب//ل توجهي ابتكار عمل را در ترس//يم معادالت و مناسبات در منطقه از دست آنها خارج ميكند.

در س//طحي ديگر تن//ش ديپلماتيك كش//ورهاي عربي ب//ا قطر ب//ر همكاري كشورهاي خليجفارس ضربه وارد ميكند. در اين ارتباط اولين نمود از خدش//هپذير شدن همكاري كشورهاي عربي موضعي است كه عربستان در قبال قطر اتخاذ كرده است به اين معني كه عربستان قطر را از ائتالف عربي ضديمن خارج كرده اس//ت. در اين شرايط از اينكه قطر تحت اقدامات مخرب و ايذايي عربستان بخواهد به ايران نزديك ش//ود، دور از انتظار نيس//ت. اين نزديكي با توجه به منافع مش//ترك ايران و قط//ر در پارسجنوبي توجيه اقتصادي ني//ز دارد. از طرف ديگ//ر تنش در روابط ديپلماتيك كش//ورهاي عرب//ي با قطر بر وضعيت سوريه نيز تاثيرگذار خواهد بود تا جايي ك//ه كمك ميكند از يك طرف صلح به ضرر عربستان از سوريه دور شود و از طرف ديگر قطر گروهها و سازمانهايي كه در حال حاضر در خاك س//وريه مورد پشتيبانياش است، فرا بخواند. در اين ميان چهبسا اردن هم با حمايت از قطر، موضعي منفعل در مساله سوريه اتخاذ كند. تحقق اينشرايطموجببازخوانيتعيينكنندگي نقش ايران در منطقه خواهد شد. * مدرس علوم سياسي

و روابط بينالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.