آهنگرشدتندترميشود

دورنماي اقتصادجهان در سال ؛2017

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايران كه دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه را در اختيار دارد، ظرف يك سال گذشته قدمهايی جدی در سايه برجام برای دستيابی به توليد ناخالص داخلی پايدار برداشته است و ضمن كنترل شاخصهای كالن اقتصادی در داخل كشور، همچون مهار تورم كاهش نرخ سود بانكی، توانسته است به واسطه گشايشهای حاصل شده در زمينه توليد و صادرات نفت خام با بهبودهای چشمگيری در زمينه توسعه اقتصادی روبهرو اما در اين ميان چالشهايی پيش روی ايران است كه ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.