عامل از كار افتادن بنگاههاي اقتصادي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

حتي بارها شاهد آن بودهايم كه بنگاهها براي تامين هزينههاي جاري خود نيازمند حمايتهايبانكيشدهاند.ايندرشرايطي اس//ت كه در سوي مقابل، اقتصاد ايران از سونامينقدينگيسرگردانرنجميبرد.

شايد مهمترين دليل اين پارادوكس را بايد در نرخ سود دستوري در اقتصاد ايران جستوجو كرد. واقعيت اين است كه اگر اقتصادبرمرجعيتعلميخودادارهشود،نرخ سوددربازارپولبايدازتقابلعرضهوتقاضاي وجوه بهدست آيد و وظيفه بانك مركزي در اين ميان بايد كنترل و مديريت اين بازار از طريق ابزارهايي مانند نرخ ذخيره قانوني، عملياتبازاربازو...باشدودرصورتيكهنرخ اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق مش//اركت انتشاريافتهدرشبكهبينبانكيواقعامبتني برنظامPLS باشد،هماهنگيبخشواقعي اقتصاد با بخش مالي بيشتر خواهد شد و آس//يبهايي كه ريشه در اقتصاد كاغذي دارد، كاهش پيدا خواهد شد.

در حال حاضر اما تعيين نرخ س//ود از طريق سازوكار بازار و مبتني بر سود و زيان بنگاههاياقتصادينبودهوشاهدهستيمكه با آنكه ركود عميقي بر اقتصاد ايران حاكم شده و بسياري از صنايع زيانده شناسايي ميشوند ولي بانكها نرخهاي سود سپرده وتسهيالتخودرابراساسنرخسودمصوب شوراي پول و اعتبار تنظيم ميكنند كه به صورت دستوري تعيين ميشود. اين شيوه خواستهياناخواستهموجبسركوبماليو جلوگيريازهماهنگينظامبانكيبابخش واقعياقتصادميشودوپسازتحميلبرخي هزينههادرنرخسودسپردهها،بستررابراي رقابتناسالمبانكهادرافزايشنرخوجذب منابعفراهمميآورد.

بيش//ك اين عدم هماهنگي به ساير بازارهاي مالي نيز سرايت كرده و در بازاري مانن//د ب//ازار بدهي نيز انتظ//ارات تورمي سرمايهگذاران افزايش يافته و انتشار اوراق بانرخكمترازسپردهبانكيبااختاللمواجه ميشود.از س//وي ديگر يكي از مهمترين مقدمات براي رونقبخش//ي ب//ه توليد و اشتغالزايي،مديريتجذابيتسرمايهگذاري در كشور است كه امكان مديريت بهتر تراز تجاري كش//ور را براي سياستگذار مالي و بخشخصوصينيزفراهمميآورد.متاسفانه با وج//ود همه تالشها هنوز مناس//بات سياستخارجيكشورمانبهگونهاياست كه بنگاههاي خصوصي ايران را از بنبست دستيابيبهسرمايهخارجينجاتندادهاست و اين موضوع در كنار اين واقعيت كه فشار دولتبرايتثبيتقيمتهاوهمچنينعدم پرداخت مطالبات بخشخصوصي توسط دولت،مزيدبرعلتشده،گرهتاميننقدينگي را هر روز كورتر ميكند.

سخن پاياني آنكه هر چند از انصاف و تدبير به دور است كه دستاوردهاي متعدد دولت يازدهم در حوزه اقتصادي را ناديده بگيريم ولي واقعيت اين اس//ت كه يكي از مهمترين توقعات فعاالن اقتصادي از دولت آتي اين اس//ت كه نسبت به گرهگشايي از پديده شوم نرخ سود دستوري در اقتصاد كشور،ريلگذاريمناسبشود.

*ریيسمجمعواردات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.