بازار در انتظار جدایی

سرنوشت وزارتخانه »صنعت، معدن و تجارت« زير ذرهبين فعاالن اقتصادی؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

س//رانجام پس از ك//ش و قوسهاي فراوان و افزاي//ش گمانهزنيه//ا درباره احي//اي وزارت بازرگاني در دولت دوازدهم، اخيرا معاون پارلماني رييسجمهور از تفكيك س//ه وزارتخانه با تهيه اليح//هاي در دولت خبر داد و اظهار كرد كه بر اساس اين اليحه سه وزارتخانه راه و شهرسازي، صنع//ت، معدن و تج//ارت و ورزش و جوانان از يكديگر تفكيك ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.