بازخواني نقش ایران در منطقه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه در همين صفحه

دكتر صالحالدین هرسني*

تن//ش مي//ان چه//ار كشور حوزه خليجفارس؛ عربس//تان، مصر، امارات و بحرين با قط//ر وارد فاز تازهاي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.