عامل از کار افتادن بنگاههاي اقتصادي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه در همين صفحه

عليرضا مناقبي*- سالهاست بنگاههاي اقتص//ادي در اي//ران، محت//اج تامين نقدينگي هس//تند و انجام بسياري از طرحهاي توسعهاي متوقف تامين اعتبار، تس//هيالت و در يك كالم پول است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.